قابل توجه تمامي دانشجويان محترم
    از ترم آتي (ترم دوم سال تحصيلي 92-93) از انتخاب واحد و مرخصي دانشجوياني که بيش از مبلغ 2500000 ريال معادل دویست و پنجاه هزار تومان به دانشگاهي بدهي دارند ممانعت به عمل خواهد آمد.
    ضروري است هر چه سريع‌تر نسبت به تسويه حساب مالي خود اقدام نماييد.