به منظور جبران بخشی از هزینه های جانبی ، دانشجویان گرامی ورودی سال 92-93 موظف می باشند مبالغ ذیل را به حساب دانشگاه (متعاقبا شماره حساب واریزی اعلام می گردد) واریز نمایند:
    1-صدور کارت دانشجویی (شامل هزینه چاپ وتمدیدوپست کارت) مبلغ 80000 ریال
    2- صدور کارت المثنی مبلغ 40000 ریال
    3-پیامک آموزشی مبلغ 50000 ریال