تاريخ فروش جزوات و کتاب ترم تابستان از 01/05/1392 به مدت يکماه مي باشد.