دروس متفرقه  نيم سال  اول 1400رشته معارف اسلامي
  ردیف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 88001 زبان فارسي 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 88002 تربيت بدني 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 1 کل جزوه
  3 88003 دانش خانواده و جمعيت 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  4 88004 زبان انگليسي 4 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  5 88005 عربي (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  6 88007 عربي (3) 4 0 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 1 کل جزوه
  7 88011 منطق 3 0 0 علی قربانی کلکناری منطق  1 کل جزوه
  8 88012 روش تحقيق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقيق 1 کل جزوه
  9 88013 روان‌شناسي کاربردي (1) 2 0 0 حسین رضائیان روان شناسي كاربردي 1 1 کل جزوه
  10 88015 زبان انگليسي تخصصي (متون اسلامي 1) 4 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  11 88020 معارف قرآن 1(خداشناسي) 2 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  12 88021 معارف قرآن 2(جهان‌شناسي) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  13 88022 معارف قرآن 3(انسان‌شناسي) 2 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 1 کل جزوه
  14 88023 معارف قرآن 4(قرآن‌شناسي) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 1 کل جزوه
  15 88024 معارف قرآن 5(راه و راهنماشناسي) 2 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  16 88025 آشنايي با احاديث 1 (کليات) 2 0 0 حسين احمدي حسین آبادی مجموعه آشنایی با احادیث تاریخ و علوم حدیث1  1 کل جزوه
  17 88028 نهج‌البلاغه (2) 2 0 0 حسن حاجي‎حسيني معارف نهج البلاغه نهج البلاغه2 1 کل جزوه
  18 88035 تاريخ فلسفه اسلامي 2 0 0 احمد محمدي احمد آبادي تاريخ فلسفه اسلامي 1 کل جزوه
  19 88041 تاريخ تصوف و عرفان 2 0 0 جعفر احمدي آشنايي با تصوف و عرفان 1 کل جزوه
  20 88042 فلسفه اخلاق 2 0 0 سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق 1 کل جزوه
  21 88043 مباني فقه و اصول 2 0 0 مهدی مشایخی مباني فقه و اصول 1 کل جزوه
  22 88046 فقه (3) 2 0 0 غلامحسین تدینی ثانی فقه 3 1 کل جزوه
  23 88050 معارف شيعه 2 0 0 محمد مفتاح معارف شيعه 1 کل جزوه
  24 88051 تاريخ اسلام (1) 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام  1 کل جزوه
  25 88052 تاريخ اسلام (2) 2 0 0 اسماعیل امرائی تاريخ اسلام 2 1 کل جزوه
  26 88055 فرق و مذاهب 2 0 0 محمدجواد نیک‌دل فرق و مذاهب اسلامي 1 کل جزوه
  27 88056 تاريخ تحليلي معاصر 2 0 0 ابوذر مظاهری تاريخ تحليلي معاصر 1 کل جزوه
  28 88057 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  29 88060 آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي 2 0 0 رضا رمضان نرگسی آسيب شناسي انقلاب اسلامي 1 کل جزوه
  30 88061 تاريخ آشنايي با کشورهاي اسلامي 2 0 0 علي امين‌رستمي تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي 1 کل جزوه
  31 88063 نظام حقوقي اسلام 2 0 0 عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام 1 کل جزوه
  32 88066 اقتصاد اسلامي 2 0 0 عباس شفيعي‎نژاد اقتصاد اسلامي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامي ورودي نيم سال اول 97
  ردیف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 12417 معارف نهج البلاغه 2 0 0 حسن حاجي‎حسيني معارف نهج البلاغه نهج البلاغه2 1 کل جزوه
  2 12423 تاریخ تحلیلی معاصر 2 0 0 ابوذر مظاهری تاريخ تحليلي معاصر- 1 کل جزوه
  3 12424 آسیب شناسی انقلاب اسلامی براساس وصیت نامه سیاسی و الهی امام (ره) 2 0 0 رضا رمضان نرگسی آسيب شناسي انقلاب اسلامي 1 کل جزوه
  4 12425 مسائل فرهنگی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری 2 0 0 علي اکبر بياري مسائل فرهنگی در اندیشه امام خمینی 1 کل جزوه
  5 12426 پوشش در اسلام 2 0 0 محمدحسن علوی مهر پوشش در اسلام -مهدی بیاتی 1 کل جزوه
  6 12429 نظام حقوقی اسلام 2 0 0 عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام 1 کل جزوه
  7 12431 اقتصاد اسلامی 2 0 0 عباس شفيعي‎نژاد اقتصاد اسلامي 1 کل جزوه
  8 12434 روان‌شناسی 2 0 0 حسین رضائیان روان شناسي كاربردي 1 1 کل جزوه
  9 12435 مهدویت 2 0 0 محمد غلامی مهدویت 1 کل جزوه
  10 12412 معارف شیعه 2 0 0 محمد مفتاح معارف شيعه 1 کل جزوه
  11 12436 بهائیت و وهابیت 2 0 0 حسن دین پناه وهابیت و بهاییت  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامي ورودي نيم سال اول 98
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 12110 تاریخ امامت 2 0 0 اسماعیل امرائی تاريخ اسلام 2 1 کل جزوه
  2 12214 آموزش فلسفه (4) 2 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  3 12411 فقه (3) 2 0 0 غلامحسین تدینی ثانی فقه 3(مجموعه احکام زکات تا دیات) 1 کل جزوه
  4 12415 آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2 0 0 حسين احمدي حسین آبادی مجموعه آشنایی با احادیث تاریخ و علوم حدیث1 1 کل جزوه
  5 12422 تاریخ قرآن 2 0 0 علی رحیمی زاده تاریخ قران  1 کل جزوه
  6 12427 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 0 0 سیدحامد نیازی تاريخ فرهنگ و تمدن  1 کل جزوه
  7 12437 آشنایی با عرفان اسلامی 2 0 0 رسول باقریان‌خوزانی اشنایی با عرفان اسلامي 1 کل جزوه
  8 12438 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (1) 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  9 12412 معارف شیعه 2 0 0 محمد مفتاح معارف شيعه 1 کل جزوه
  10 12501 آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی 2 0 0 علي امين‌رستمي تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامي ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 12107 اندیشه اسلامی (2) 2 0 0 غلامحسین تدینی ثانی اندیشه اسلامی 2 1 کل جزوه
  2 12205 زبان قرآن 4 (نحو) 2 0 12206 اصغر مقیم بیک لی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  3 12206 زبان قرآن 5 (نحو) 2 0 12205 اصغر مقیم بیک لی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  4 12211 آموزش فلسفه (1) 2 0 12212 جواد گلي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه  1 کل جزوه
  5 12212 آموزش فلسفه (2) 2 0 12211 جواد گلي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه  1 کل جزوه
  6 12403 معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 12404 معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) 2 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 1 کل جزوه
  8 12409 فقه (1) 2 0 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور كليات فقه(مسائا مستحدثه) 1 کل جزوه
  9 12418 اخلاق اسلامی 1 (کلیات) 2 0 12419 سیدمجتبی سعادت الحسینی اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  10 12419 اخلاق اسلامی 2 (اخلاق الهی-فردی-اجتماعی) 2 0 12418 سیدمجتبی سعادت الحسینی اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400رشته معارف اسلامي ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 12103 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  2 12106 اندیشه اسلامی (1) 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  3 12109 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  4 12201 روش تحقيق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقيق  1 کل جزوه
  5 12204 زبان قرآن 3 (نحو) 2 12203 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو 1 کل جزوه
  6 12209 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) 2 12203 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  7 12402 معارف قرآن 2 (خداشناسی در قرآن) 2 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  8 12405 معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسی در قرآن) 2 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  9 12408 مبانی فقه و اصول 2 0 0 مهدی مشایخی مباني فقه و اصول 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامي ورودي نيم سال اول 1400
  ردیف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 12210 درآمدی بر منطق 2 0 0 علی قربانی کلکناری منطق  1 کل جزوه
  2 12202 زبان قرآن 1 (صرف) 2 0 12203 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1 1 کل جزوه
  3 12102 دانش خانواده و جمعیت 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  4 12101 زبان فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسی 1 کل جزوه
  5 12104 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربیت بدنی 1 کل جزوه
  6 12203 زبان قرآن 2 (صرف) 2 0 12202 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1 1 کل جزوه
  7 12105 انقلاب اسلامي ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي  وریشه های آن  1 کل جزوه
  8 12401 معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) 2 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسی 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامي و اخلاق ورودي اول 97
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 16406 معارف نهج البلاغه 2 0 0 حسن حاجي‎حسيني معارف نهج البلاغه نهج البلاغه2 1 کل جزوه
  2 16413 اخلاق در یهودیت، مسیحیت و ادیان شرقی 2 0 0 سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن اخلاق در شش دین جهان 1 کل جزوه
  3 16414 تاریخ و مکاتب اخلاق غربی 4 0 0 تقی محدر تاریخ و مکاتب اخلاق غربی  1 کل جزوه
  4 16415 دستورالعمل های اخلاقی - عرفانی 2 0 0 حسين مظفري دستور العمل های اخلاقی عرفانی  1 کل جزوه
  5 16416 اخلاق کاربردی 2 0 0 ابوالفضل احمدی‌کاشانی اخلاق کاربردی  1 کل جزوه
  6 16418 روان شناسی رشد 2 0 0 محمدرضا احمدي‎ محمد‎آبادي روانشناسی رشد 1 کل جزوه
  7 16419 روانشناسی انگیزش و هیجان 2 0 0 حسن رحمان نیا انگیزش و هیجان  1 کل جزوه
  8 16420 روانشناسی شخصیت 2 0 0 مجتبی حیدری روانشناسی شخصیت- 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و اخلاق ورودي نيم سال اول 98
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 16401 منتخب متون اخلاقی (انگلیسی) 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  3 16402 آشنایی با عرفان اسلامی 4 0 0 رسول باقریان‌خوزانی اشنایی با عرفان اسلامي 1 کل جزوه
  4 16407 تاریخ امامت 2 0 0 اسماعیل امرائی تاريخ اسلام 2 1 کل جزوه
  5 16408 آشنایی با احادیث 1 2 0 0 حسين احمدي حسین آبادی مجموعه آشنایی با احادیث تاریخ و علوم حدیث1 1 کل جزوه
  6 16410 منتخب متون عرفان عملی 4 0 0 اصغر نوروزی منتخب متون عرفان عملی 1 کل جزوه
  7 16417 روان شناسی عمومی 2 0 0 حسین رضائیان روان شناسي كاربردي 1 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی واخلاق ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 محمد ايزدي تبار اندیشه اسلامی 2 2 کل جزوه
  5 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  6 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
  8 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
  9 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
  10 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
  11 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  3 کل جزوه
  12 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  13 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن 2 کل جزوه
  14 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 1 کل جزوه
  15 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
  16 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی واخلاق ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  8 11318 روش تحقیق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقيق  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی واخلاق ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي 2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم  2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال اول 97
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 15406 معارف نهج البلاغه 2 0 0 حسن حاجي‎حسيني معارف نهج البلاغه نهج البلاغه2 1 کل جزوه
  2 15411 علوم قرآن (3) (با تکیه بر آیات و روایات) 4 0 0 احمد زارعی علوم قران 3 - 1 کل جزوه
  3 15414 تفسیر قرآن 3 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي تفسیر قران 3- 1 کل جزوه
  4 15415 تفسیر قرآن 4 4 0 0 اعلام می‌شود تفسیر قران 4- 1 کل جزوه
  5 15416 کاربرد علوم بلاغی در تفسیر 3 0 0 سیدمهدیار محمودی کاربر علوم بلاغی در تفسیر - 1 کل جزوه
  6 15418 متون علوم قرآن و تفسیر 2 0 0 حمیدرضا رضایی استخروئیه متون علوم قران و تفسیر  1 کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته معارف اسلامی وعلوم قرآنی ورودي نيم سال اول 98
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 15401 زبان تخصصی (1) 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  3 15403 تاریخ قرآن 3 0 0 علی رحیمی زاده تاریخ قران  1 کل جزوه
  4 15404 تاریخ حدیث 2 0 0 حسين احمدي حسین آبادی مجموعه آشنایی با احادیث تاریخ و علوم حدیث1  1 کل جزوه
  5 15407 تاریخ تفسیر قرآن (1) 2 0 0 سید علی اکبر حسینی تاریخ تفسیر قران 1- 1 کل جزوه
    15409 علوم قرآن (1) (با تکیه بر آیات و روایات) 2 0 0 محمد رهبر علوم قرآن(1) (با تکیه بر آیات و روایات) 1 کل جزوه
  6 15412 تفسیر قرآن 1 4 0 0 سیدمهدی میری پارسائی تفسیر قرآن(1) فقیهی (با تکیه بر آیات و روایات) 1 کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 سیدغلامعباس موسوی‌مقدم اندیشه اسلامی 2 1 کل جزوه
  5 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  6 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
  8 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
  9 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
  10 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
  11 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  3 کل جزوه
  12 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  13 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  2 کل جزوه
  14 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 1 کل جزوه
  15 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
  16 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو- 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  7 11318 روش تحقیق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقیق 1 کل جزوه
  8 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي 2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم  2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی وکلام ورودي نيم سال اول 1397
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 14409 فلسفه دین (2) 2 0 0 حمید خدابخشیان كلام جديد 2 1 کل جزوه
  2 14412 تاریخ تصوف و عرفان 3 0 0 جعفر احمدي آشنايي با تصوف و عرفان 1 کل جزوه
  3 14413 فرق و مذاهب اسلامی 2 0 0 محمدجواد نیک‌دل فرق و مذاهب اسلامي 1 کل جزوه
  4 14414 تفکر نقدی 2 0 0 علی قربانی کلکناری درس نامه تفكر نقدي  1 کل جزوه
  5 14416 معارف نهج البلاغه 2 0 0 حسن حاجي‎حسيني معارف نهج البلاغه نهج البلاغه2 1 کل جزوه
  6 14417 فلسفه علوم تجربی 2 0 0 محمدرضا نورمحمدی فلسفه علوم تجربی 1 کل جزوه
  7 14420 متون فلسفی و کلام 2 0 0 سیدمحمدعلی مطهری متون فلسفی و کلامی  1 کل جزوه
  8 14419 کلام بین الادیان 3 0 0 رضا قزی کلام بین الادیان  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی وکلام ورودي نيم سال اول 1398
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 14401 زبان تخصصی (1) (متون فلسفه دین) 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  3 14405 مبانی عرفان 2 0 0 رسول باقریان‌خوزانی اشنایی با عرفان اسلامي 1 کل جزوه
  4 14410 تاریخ فلسفه اسلامی 4 0 0 احمد محمدي احمد آبادي تاريخ فلسفه اسلامي 1 کل جزوه
  5 14415 تاریخ امامت 2 0 0 اسماعیل امرائی تاريخ اسلام 2 1 کل جزوه
  6 14420 متون فلسفی و کلام 2 0 0 سیدمحمدعلی مطهری متون فلسفی و کلامی  1 کل جزوه
  7 14418 کلام اسلامی 4 0 0 محمدباقر ملکیان کلام اسلامی  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی وکلام ورودي نيم سال اول 1399
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 سیدغلامعباس موسوی‌مقدم اندیشه اسلامی 2 1 کل جزوه
  5 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  6 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
  8 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
  9 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
  10 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
  11 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  3 کل جزوه
  12 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  13 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  2 کل جزوه
  14 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 1 کل جزوه
  15 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
  16 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی وکلام ورودي نيم سال دوم1399 
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو- 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
    11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
    11318 روش تحقیق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقيق 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی وکلام ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي 2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم  2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق 2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400رشته  معارف اسلامی و علوم تربیتی ورودي نيم سال اول 97  
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 18403 تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران 2 0 0 مهدی شکرالهی تاریخ اموزش و پرورش ایران  1 کل جزوه
  2 18404 آشنایی با اصول و فلسفه آموزش و پرورش 3 0 0 حسن رحمان نیا آشنایی با اصول و فلسفه آموزش و پرورش) 1 کل جزوه
  3 18406 آشنایی با تکنولوژی آموزشی 2 0 0 ابوالفضل خوش اخلاق آشنایی با تکنولوژی آموزشی 1 کل جزوه
  4 18409 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 2 0 0 اکبر طالبی زاده سنجش و اندازه گیری  1 کل جزوه
  5 18411 روانشناسی رشد 3 0 0 محمدرضا احمدي‎ محمد‎آبادي روانشناسی رشد 1 کل جزوه
  6 18413 روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت 2 0 0 ابوالفضل خوش اخلاق روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت  1 کل جزوه
  7 18416 جامعه شناسی آموزش و پرورش 2 0 0 محسن رئيسي نافچی جامعه شناسی آموزش و پرورش 1 کل جزوه
  8 18417 مسائل جوانان و نوجوانان 2 0 0 رامین عزت طلب مسائل جوانان و نوجوانان  1 کل جزوه
  9 18420 تعلیم و تربیت اسلام (2) 2 0 0 سیداحمد رهنمایی الگوی تعلیم و تربیت اسلامی -کارشناسی 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته  معارف اسلامی و علوم تربیتی ورودي نيم سال اول 98
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 18401 روان شناسی عمومی 3 0 0 حسین رضائیان روان شناسي كاربردي 1 1 کل جزوه
  3 18405 اصول مدیریت آموزشی 3 0 0 حمیدرضا کاظمی‌آشتیانی اصول مدیریت وآموزش 1 کل جزوه
  4 18407 اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی 2 0 0 مهدی شکرالهی اصول برنامه ریزی اموزشی و درسی 1 کل جزوه
  5 18412 روانشناسی تربیتی 2 0 0 محسن رئيسي نافچی روانشناسی تربیتی 1 کل جزوه
    18418 روش تحقیق در علوم تربیتی 3 0 0 سیدغلامعباس موسوی‌مقدم روش تحقیق در علوم تربیتی  1 کل جزوه
  6 18421 مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام 2 0 0 کمال مظلومی مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام- 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي اول 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 سیدغلامعباس موسوی‌مقدم اندیشه اسلامی 2 1 کل جزوه
  5 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 محمد ايزدي تبار اندیشه اسلامی 2 2 کل جزوه
  6 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 اعلام می‌شود اندیشه اسلامی 2 3 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  8 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  9 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
  10 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
  11 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
  12 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
  13 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن 3 کل جزوه
  14 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن 1 کل جزوه
  15 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن 2 کل جزوه
  16 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه  1 کل جزوه
  17 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
  18 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي دوم 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  7 11318 روش تحقیق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقیق  1 کل جزوه
  8 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي اول 1400
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم 1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم 2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 اعلام می‌شود خانواده سالم 3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق  3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته اديان ورودي اول  97
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 17403 متون ادیان ( نثر جدید عربی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء متون ادیان به زبان عربی 1 کل جزوه
  2 17409 ادیان هند و بودا 2 0 0 حسن دین پناه ادیان هند و بودا  1 کل جزوه
  3 17410 ادیان خاور دور 2 0 0 حسن دین پناه ادیان خاور دور  1 کل جزوه
  4 17411 فرق و مذاهب اسلامی 3 0 0 محمدجواد نیک‌دل فرق و مذاهب اسلامي 1 کل جزوه
  5 17412 کلام بین الادیان 3 0 0 رضا قزی کلام بین الادیان  1 کل جزوه
    17414 تاریخ تصوف و عرفان 4 0 0 جعفر احمدي آشنايي با تصوف و عرفان 1 کل جزوه
  6 17418 فلسفه دین (2) 2 0 0 حمید خدابخشیان كلام جديد 2 1 کل جزوه
  7 17419 فلسفه علوم تاریخی 2 0 0 حسن شفيعي فلسفه تاريخ 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته اديان ورودي اول 98  
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 17401 زبان تخصصی (1) ( متون مقدس ادیان) 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  3 17405 ادیان باستانی و ابتدایی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء ادیان ابتدایی و خاموش- 1 کل جزوه
  4 17406 یهودیت 3 0 0 حسن دین پناه یهودیت 1 کل جزوه
  5 17408 ادیان ایران پیش از اسلام 2 0 0 حسن دین پناه ادیان ایران پیش از اسلام 1 کل جزوه
    17413 مبانی عرفان اسلامی 2 0 0 رسول باقریان‌خوزانی اشنایی با عرفان اسلامي 1 کل جزوه
  6 17415 تاریخ فلسفه اسلامی 4 0 0 احمد محمدي احمد آبادي تاريخ فلسفه اسلامي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته اديان ورودي اول  99  
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 8- 1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 8- 2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات 8- 3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 محمد ايزدي تبار اندیشه اسلامی 2 2 کل جزوه
  5 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  6 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
    11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
    11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
    11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
    11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  3 کل جزوه
    11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
    11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  2 کل جزوه
    11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 1 کل جزوه
    11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
    11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته اديان ورودي دوم  99  
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو- 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته اديان ورودي  اول 1400  
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم 1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم 2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 اعلام می‌شود خانواده سالم 3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق  3 کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400رشته معارف اسلامی و تاریخ  ورودي اول 97
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 13410 تاریخ و سیره اهل بیت (5) (امام جواد ع، امام هادی ع) 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاریخ و سیره اهل بیت 5- 1 کل جزوه
  2 13411 تاریخ و سیره اهل بیت (6) (امام عسگری ع، امام زمان ع) 2 0 0 محی الدین سلطانی فر تاریخ و سیره اهل بیت 6- 1 کل جزوه
  3 13412 تاریخ انبیاء 2 0 0 محمد شهبازی تاریخ انبیا 1 کل جزوه
  4 13415 فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن 2 0 0 حسن شفيعي فلسفه تاريخ 1 کل جزوه
  5 13418 آشنایی با منابع تاریخ اسلام 2 0 0 حامد منتظری‌مقدم منابع تاریخ اسلام  1 کل جزوه
  6 13421 تاریخ اسلام (3) 2 0 0 سیدحامد نیازی دولت عباسيان -تاریخ اسلام 3 1 کل جزوه
  7 13423 تاریخ تشیع (2) تشیع در ایران 2 0 0 علي واحدي تاریخ تشیع 2 - 1 کل جزوه
  8 13424 متون تاریخی (عربی) 2 0 0 علیرضا مکتب‌دار متون تاریخی (عربی)  1 کل جزوه
  9 13425 نهضت فکری، سیاسی، اجتماعی در کشورهای اسلامی 2 0 0 سیدمحمدهادی پیشوایی نهضت فکری، سیاسی، اجتماعی در کشورهای اسلامی1 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400رشته معارف اسلامی و تاریخ  ورودي اول 98
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 0 0 مهدی کهنوجی مجموعه آموزش فلسفه 4(علیت ) 1 کل جزوه
  2 13401 زبان تخصصی 2 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي تخصصي 1 درس 1 تا 12
  3 13402 تاریخ کشورهای اسلامی 2 0 0 علي امين‌رستمي تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي 1 کل جزوه
  4 13403 آشنایی با احادیث (1) 2 0 0 حسين احمدي حسین آبادی مجموعه آشنایی با احادیث تاریخ و علوم حدیث1 1 کل جزوه
  5 13405 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 0 0 سیدحامد نیازی تاريخ فرهنگ و تمدن  1 کل جزوه
  6 13406 تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س) 2 0 0 محی الدین سلطانی فر تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س) 1 کل جزوه
  7 13407 تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع) 2 0 0 اعلام می‌شود تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع) 1 کل جزوه
  8 13413 تاریخ اسلام در قرآن 2 0 0 محمدرضا جباري تاریخ اسلام از منظر قران - 1 کل جزوه
  9 13416 تاریخ علوم در اسلام (1) 2 0 0 محمد شهبازی تاریخ علوم در اسلام 1 1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و تاریخ  ورودي اول 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11204 عربی (3) 4 11202 0 مهدي ناصري نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  1 کل جزوه
  2 11204 عربی (3) 4 11202 0 ابوالفضل مدنی نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  2 کل جزوه
  3 11204 عربی (3) 4 11202 0 اعلام می‌شود نحو متوسطه زبان قران نحو و مرفوعات  3 کل جزوه
  4 11302 اندیشه اسلامی 2 2 0 0 سیدغلامعباس موسوی‌مقدم اندیشه اسلامی 2 1 کل جزوه
  5 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 3 کل جزوه
  6 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 1 کل جزوه
  7 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء جهان شناسي 2 کل جزوه
  8 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 محمدحسین طاهری‌آکردی انسان شناسي 3 کل جزوه
  9 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 مهدي بابائي المشيري انسان شناسي 1 کل جزوه
  10 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 0 0 کریم سبحانی انسان شناسي 2 کل جزوه
  11 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  3 کل جزوه
  12 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 حسن محیطی ارکان اخلاق در قرآن  1 کل جزوه
  13 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 0 0 اعلام می‌شود اخلاق در قرآن  2 کل جزوه
  14 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 سيدمحمدرضا مدرسي مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 1 کل جزوه
  15 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 محمدرضا محمدعلیزاده مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 2 کل جزوه
  16 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه آموزش فلسفه (تاریخ فلسفه ) 3 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته معارف اسلامی و تاریخ  ورودي دوم 99
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11203 عربی (2) 2 11202 0 محمدصادق یدالله‌پور منصور مجموعه زبان قرآن کلیات نحو- 1 کل جزوه
  2 11206 عربی (5) 3 11202 0 محمدحسین علامه مجموعه زبان قرآن مفردات زبان قرآن 8 1 کل جزوه
  3 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 0 0 ياسر ابوزاده‌گتابي زبان انگليسي عمومي 1 کل جزوه
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 0 0 محمد ايزدي تبار انديشه اسلامي1 1 کل جزوه
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 0 0 محمدمصطفی اسعدی تاريخ اسلام 1 1 کل جزوه
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 0 0 احمد محمدي احمد آبادي خداشناسي 1 کل جزوه
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 0 0 محسن سبزواري راه و راهنماشناسي 1 کل جزوه
  8 11318 روش تحقیق 2 0 0 حسین کریمی روش تحقيق  1 کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400رشته معارف اسلامی و تاریخ  ورودي اول 1400
  رديف کددرس عنوان درس تعداد واحد پیش نیاز هم نیاز استاد تدریس متن درس گروه محدوده
  1 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  1 کل جزوه
  2 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  2 کل جزوه
  3 11201 فارسی 3 0 0 علی‌اصغر کاویانی زبان فارسي  3 کل جزوه
  4 11202 عربی (1) 4 0 0 اصغر مقیم بیک لی مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  2 کل جزوه
  5 11202 عربی (1) 4 0 0 اعلام می‌شود مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  3 کل جزوه
  6 11202 عربی (1) 4 0 0 شمس‎اله معلم‎كلائي مجموعه زبان قرآن صرف عربی 1  1 کل جزوه
  7 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 1 کل جزوه
  8 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 3 کل جزوه
  9 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 0 0 محمد بابازاده‌همپا انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2 کل جزوه
  10 11209 تربیت بدنی 2 0 0 مهدي ناصري تربيت بدني 2 کل جزوه
  11 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 1 کل جزوه
  12 11209 تربیت بدنی 2 0 0 عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء تربيت بدني 3 کل جزوه
  13 11210 دانش خانواده 1 0 0 سید اسماعیل علوی خانواده سالم  1 کل جزوه
  14 11210 دانش خانواده 1 0 0 رامین عزت طلب خانواده سالم  2 کل جزوه
  15 11210 دانش خانواده 1 0 0 اعلام می‌شود خانواده سالم  3 کل جزوه
  16 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 حسین ناگهی سرچقایی قرآن شناسي 3 کل جزوه
  17 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمدحسین ذوالفقاری قرآن شناسي 1 کل جزوه
  18 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 0 0 محمد باقريان‎خوزاني قرآن شناسي 2 کل جزوه
  19 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  1 کل جزوه
  20 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 محمد نجفي منطق  2 کل جزوه
  21 11319 درآمدي بر منطق 2 0 0 اعلام می‌شود منطق  3 کل جزوه