قابل توجه دانشجویان محترم

    قسمتهاي حذف شده درس آموزش و پرورش تطبيقي کد 18415 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.

    « درس دوم قسمت 1و 2  -  درس ششم و هفتم و هشتم تمام قسمت‌هاي چهارگانه  -  درس دهم قسمت 2 (نظام انگلستان) و قسمت 4 (نظام آمريكا)  -  درس يازدهم قسمت 2 ( نظام فرانسه) و قسمت 4 (نظام عربستان) »