ردیف معارف اسلامی   معارف اسلامی و کلام (فلسفه و کلام اسلامی) قبل 91  معارف اسلامی و تاریخ قبل  91 عمومی و مشترک معارف اسلامی و کلام  معارف اسلامی و فلسفه  معارف اسلامی و تاریخ  معارف اسلامی ورودی بعد  95 معارف اسلامی و اخلاق، ادیان، علوم تربیتی ورودی بعد  95 معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی و کلام بعد 95 استاد روز ساعت تاریخ
                  آشنایی با نهج البلاغه آشنایی با نهج البلاغه   حجت الاسلام ابوزاده چهارشنبه 8-9 1399/09/19
                    اخلاق اسلامی 2   حجت الاسلام جواد مبلغ چهارشنبه 8-9 1399/09/19
                    تاریخ و مکاتب اخلاق غربی   حجت الاسلام دکتر حسن محیطی چهارشنبه 8-9 1399/09/19
                    تاریخ و مکاتب اخلاق غربی   حجت الاسلام دکتر حسن محیطی چهارشنبه 8-9 1399/09/19
                    اخلاق اسلامی 2   حجت الاسلام جواد مبلغ چهارشنبه 9-10 1399/09/19
                  آشنایی با نهج البلاغه آشنایی با نهج البلاغه   حجت الاسلام ابوزاده چهارشنبه 9-10 1399/09/19
                    آشنایی با تکنولوژی آموزشی   حجت الاسلام ابوالفضل خوش اخلاق چهارشنبه 9-10 1399/09/19
                  آموزش فلسفه (5) فلسفه اسلامی (4) فلسفه اسلامی (4) حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی چهارشنبه 9-10 1399/09/19
                  معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی   معرفت شناسی حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده چهارشنبه 9-10 1399/09/19
                    تاریخ و مکاتب اخلاق اسلامی   حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی چهارشنبه 10-11 1399/09/19
    آشنایی با احادیث 1 (کلیات)             آشنایی با احادیث 1 (کلیات) آشنایی با احادیث (1) تاریخ حدیث حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده چهارشنبه 10-11 1399/09/19
    نظام حقوقی اسلام             نظام حقوقی اسلام     حجت الاسلام دکتر عبد الله بهارلویی چهارشنبه 10-11 1399/09/19
            درآمدی بر کلام اسلامی (2) درآمدی بر کلام اسلامی (2) درآمدی بر کلام اسلامی (2) اندیشه اسلامی (2) اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 2 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار چهارشنبه 11-12 1399/09/19
                  آموزش فلسفه (5) فلسفه اسلامی (4) فلسفه اسلامی (4) حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا مدرسی چهارشنبه 11-12 1399/09/19
                    تاریخ و مکاتب اخلاق اسلامی   حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی چهارشنبه 11-12 1399/09/19
                    مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام   حجت الاسلام دکتر کمال مظلومی زاده چهارشنبه 14-15 1399/09/19
    معارف قرآن 2(جهان‌شناسی) تفسیر قرآن 2     جهان شناسی در قرآن جهان شناسی در قرآن جهان شناسی در قرآن معارف قرآن (3) (جهان شناسی) معارف قرآن (3) (جهان شناسی) معارف قرآن (3) (جهان شناسی) حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی چهارشنبه 15-16 1399/09/19