استاد مجتبی مصباح
  استاد مجتبی مصباح، سال 1346 در شهر قم به دنیا آمد. پس از گذراندن دورة ابتدایی و راه‌نمایی، در دبیرستان امام صادق ـ علیه السلام ـ به تحصیل مشغول شد. در سال 1364 مدرک دیپلم را در رشتة ریاضی فیزیک دریافت کرد. در همان سال به حوزة علمیة قم وارد شد. دو سال در مدرسة منتظریه و دو سال در مدرسة رضویه علوم دینی را فرا گرفت. سپس هم‌زمان با دروس آزاد حوزوی، در برنامة درسی مؤسسة در راه حق شرکت کرد. پس از گذراندن دورة کارشناسیِ الهیات و معارف اسلامی، از سال 1373 در رشتة فلسفه به تحصیل مشغول شد. در سال 1379 مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را از مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دریافت کرد.
  از سوی دیگر، پس از پایان دورة سطح حوزه، در دروس خارج شرکت کرد. در سال 1381، در دورة دکترای فلسفة مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پذیرفته شد و در سال 1386، مدرک دکترای خود را دریافت کرد. پس از گذراندن دروس دوره، رسالة دکترای خود را با عنوان «احتمال معرفت‌شناختی» تدوین کرد. این رساله در سال 1387 در دهمین دورة کتاب سال حوزه برگزیده شد و در سال 1388، رتبة نخست را در گرایش فلسفه و کلام در هم‌اندیشی ایده‌های برتر پایان‌نامه‌های ممتاز دین‌پژوهی کسب کرد.
  فعالیت‌های آموزشی
  سوابق تدریس

  1. فلسفة اخلاق و معرفت‌شناسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1375 تا 1381 ش؛
  2. فلسفة اخلاق، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)؛
  3. فلسفة اسلامی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)؛
  4. معرفت‌شناسی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره).

  آثار علمي
  1. کتاب‌ها (عنوان، مکان نشر، ناشر، زمان نشر)
  أ. کارهای فردی
  1. فلسفة اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، 1378 ش. (حائز رتبة دوم دومین دورة کتاب سال حوزه).
  2. فلسفة الاخلاق، 1423 ق.
  3. بنیاد اخلاق: روشی نو در آموزش فلسفة اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، 1382 ش.
  4. احتمال معرفت‌شناختی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، 1390 ش.
  5. بنیادی‌ترین اندیشه‌ها، 1390 ش.
  ب. کارهای گروهی (همکاری در تدوین)
  1. خداشناسی فلسفی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، 1384 ش.
  2. فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی، 1390 ش.
  3. سلامت معنوی از دیدگاه اسلام، 1392 ش.
  2. مقالات («عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره، زمان نشر)
  1. «پارادوکس‌های اصل عدم تفاوت»، معرفت فلسفی، ش 21، پاییز 1387؛
  2. «درآمدی بر احتمال معرفت‌شناختی»، معرفت فلسفی، ش 15، بهار 1385.
  و تألیف حدود ده مقاله.
  فعالیت‌های علمی ـ پژوهشی
  1. عضو هیئت علمی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، قم، از تاریخ 1/ 1/ 1379.
  2. عضو شورای علمی گروه فلسفة مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره).
  3. عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تربیت مربی اخلاق.
  4. مدیر کمیتة فلسفة اخلاق دایرة المعارف علوم عقلی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره).
  5. مدیر کمیتة فلسفة اخلاق مجمع عالی حکمت اسلامی.
  6. عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان.
  7. عضو کمیتة تخصصی علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان.
  8. صاحب امتیاز نشریة فرهنگی ـ اجتماعی فرهنگ پویا.
  9. عضو هیئت تحریریة نشریة‌ علمی ـ ترویجی معرفت اخلاقی.
  10. عضو هیئت تحریریة نشریة علمی ـ تخصصی معارف منطقی.
  11. عضو هیئت تحریریة نشریة علمی ـ تخصصی حکمت اسلامی.
  سوابق علمی ـ اجرایی
  استاد راه‌نما و مشاور پایان‌نامه
  1. پایان‌نامه‌های مرکز جهانی علوم اسلامی (راه‌نمایی و مشاور)؛
  2. احتمال معرفت‌شناختی، مقطع دکترا، رشتة فلسفه، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني (ره)، (مشاور).
  و راه‌نمایی و مشاورة پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری در موضوعات فلسفة اسلامی، معرفت‌شناسی و فلسفة اخلاق.

  تصویر: