آزمون ها تلفیقی از آزمون های اینترنتی و حضوری است که آزمون های میان ترم به صورت اینترنتی و آزمون های پایان ترم به صورت حضوری در قم، تهران و دیگر مراکز آزمونی داخل و خارج از کشور به صورت هم زمان و یک پارچه برگزار می شود. تعداد و نوع مراکز آزمونی بنابر پراکندگی جغرافیایی دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی متفاوت است.