به آگاهی مي‌رساند برای برگزاري ترم تابستان دانشجوياني كه حداكثر 50 واحد باقيمانده دارند (با احتساب واحدهاي ترم جاري) مي‌توانند دروس درخواستي خود (حداكثر 6 واحد) را تا تاريخ 1403/2/31 به مركز آموزش مجازي ارسال كنند. به درخواست هاي پس از اين تاريخ ترتيب اثر داده نمي شود.

 يادآور مي شود:

1. حتما در آيين نامه قسمت  ترم تابستان را مطالعه نموده و از شرايط و قوانين آن مطلع شده و سپس اقدام به درخواست نماييد.

2. دانشجويان بايد پس از ارائه دروس تابستان، در زمان انتخاب واحد نسبت به انتخاب واحدهاي خود اقدام كنند.

3. بعد از ارائه دروس تابستاني به صورت عمومي (نه اختصاصي) در سايت، دانشجويان ديگر مي‌توانند از بين دروس ارائه شده انتخاب واحد نمايند. از امكان اخذ درس به صورت معرفي به استاد نيز غافل نشويد (آيين نامه هاي آموزشي را حتما ببينيد)

4. دانشجويان مقطع ارشد امكان انتخاب درس ترم تابستاني ندارند.


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.