ردیف  اسم درس  کد درس  گروه ارائه استاد  روز تاریخ ساعت  وضعیت برگزاری  توضیحات
1 تاریخ حدیث 15404-16408 1 سبزواری یکشنبه 1402.8.28 13 اضافه جلسات به مدت سه هفته یکشنبه ها ساعت 13 این کلاس برقرار میباشد
2 معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) 12404 1 وکیل نیری یکشنبه 1402.8.28 11 اضافه جلسات   به مدت 3 هفته یکشنبه ها ساعت 11 برگزار میگردد
3 تاریخ و مکاتب غربی 16414 1 محدر یکشنبه 1402.8.28 15 جبرانی  به مدت چهار هفته یکشنبه ها ساعت 15 این کلاس برقرار میباشد
4 زبان عمومی 11207 1 یاسر ابو زاده دوشنبه 1402.8.29 13 جبرانی  به مدت سه هفته دوشنبه ها در همین ساعت برگزار میگردد
 5 آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی 12501 1 امرایی شنبه 1402.9.11 8 تعطیل جبرانی این جلسه چهارشنبه 1402.9.15ساعت 13 برگزار میگردد
6 تاریخ و سیره اهل بیت (2) 13407 1 امرایی یکشنبه 1402.9.12 8 تعطیل جبرانی این جلسه پنجشنبه 1402.9.16ساعت 13 برگزار میگردد
 7 انقلاب اسلامی ایران 20104 1 شجاعی شنبه 1402.9.11 15 جبرانی  
پنج شنبه 1402.9.16 14
8 فقه 3 12411 1 تدینی شنبه و یکشنبه 1402.9.11 12 جبرانی  
1402.9.12
 9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 20208 2 نظامی دوشنبه 1402.9.13 10 جبرانی  
 10 انسان شناسی (2) 20304 1 دولتی چهار شنبه 1402.9.15 16 جبرانی  
11  تاریخ تشیع (1) 13422  1  جعفری آذر  چهارشنبه
پنج شنبه
 1402.9.15
1402.9.16
13
 13
 جبرانی  
12  تاریخ اسلام در قرآن  13413  1  نظامی  سه شنبه  1402.9.14 8  جبرانی  
13  درآمدی بر منطق  20210  3  کشاورز  سه شنبه  1402.9.14 10  جبرانی به مدت 2 ساعت (تا ساعت 12 ) برگزار میشود

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.