قابل توجه دانشجویان گرامی

    انتخاب واحد نیم‌سال دوم  1400-1399تا تاریخ 1399/11/20 تمدید شد.

    در ایام انتخاب واحد امکان ویرایش واحدهای انتخابی امکان‌پذیر است.

    چنانچه دانشجو نسبت به انتخاب واحد و  یا اخذ مرخصی تحصیلی اقدام نکند غایب شمرده شده و به اخراج آموزشی وی منجر خواهد شد.