دانشجويان گرامي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت اطلاع از زمان اعلام نمرات پايان ترم و بررسي درخواست هاي تجديد نظر به نكات زير توجه نماييد:
  1. نتايج آزمون تستی پايان ترم - آزمون تشریحی میان ترم و فعالیت کلاسی مقطع كارشناسي روز يكشنبه مورخ 99/11/12  ساعت 10:00 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود.

  2. نتايج آزمون تستی پايان ترم - آزمون تشریحی میان ترم دروس جبرانی مقطع كارشناسي ارشد روز يكشنبه  مورخ  99/11/12 ساعت 10:00 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود. در ضمن نمرات فعاليت هاي پژوهشي پس از اعلام نمرات  توسط اساتيد محترم در سايت بارگذاري خواهد شد.
  3. درخواست هاي تجديد نظر دانشجويان نسبت به سؤالات پايان ترم توسط شوراي محترم علمي بررسي شد، نتايج تغيير نمرات در اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده خواهد بود.
  4. از روز اعلام نتايج به مدت 3 روز (99/11/12 لغايت 99/11/14) فرصت ثبت درخواست تجديد نظر صرفاً براي نمرات ميان ترم كليه دروس مقطع كارشناسي و دروس جبراني مقطع ارشد، در قسمت اطلاعيه نمرات ترم را خواهيد داشت. در ضمن دقت داشته باشيد پس از تاريخ مقرر به درخواست هاي تجديد نظر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  5. نمرات انتقالي و تطبيقي پس از ثبت نمرات پايان ترم در كارنامه (اطلاعيه كل نمرات) سامانه خدمات آموزشي اعمال خواهد شد.

  6. نمرات محاسبه از بيست دروس مقطع کارشناسی و آفلاين مقطع ارشد پس از ثبت نمرات پايان ترم در كارنامه (اطلاعيه كل نمرات) سامانه خدمات آموزشي اعمال خواهد شد.

  منتظر اطلاعيه هاي بعدي ما باشيد.
  موفق و پيروز باشيد
  واحد امتحانات