قابل توجه دانشجویان گرامی رشته علوم قرآنی (گرایش اعجاز) محدوده درس قرآن و علوم بشری با کد 38304 کل کتاب است به جز فصل سوم و هشتم که صرفا جهت مطالعه آزاد است