12428 نظام سياسي اسلام ابراهیمی
  12439 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (2) ابراهیمی
  12504 آشنایی با ادیان ابراهیمی
  17407 مسیحیت ابراهیمی
  33414 زبان تخصصی (2) (عربی) ابراهیمی
  34414 زبان تخصصی ابراهیمی
  12430 مدیریت اسلامی ابراهیمی
  32402 وحی و قرآن ابراهیمی
  111156 آشنایی با ادیان ابراهیمی 
  120121 مدیریت اسلامی ابراهیمی 
  34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) بابازاده
  34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر بابازاده
  34410 فلسفه سیاسی انقلاب بابازاده
  34412 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب بابازاده
  38310 روش تحقیق در حدیث جعفر احمدی
  16403 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی خوش اخلاق
  18402 روش های آماری در علوم تربیتی خوش اخلاق
  18408 روش ها و فنون تدریس خوش اخلاق
  18410 آشنایی با مشاوره و راهنمایی خوش اخلاق
  18414 آموزش و پرورش عمومی از منظر اسلامی خوش اخلاق
  18415 آموزش و پرورش تطبیقی خوش اخلاق
  18419 تعلیم و تربیت اسلام (1) خوش اخلاق
  15408 تاریخ تفسیر قرآن (2) شهبازی
  36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام) شهبازی
  13420 تاریخ اسلام (2) شهبازی
  33402 تفسیر قرآن (2) معلم
  33403 تفسیر قرآن (3) معلم
  33404 تفسیر قرآن (4) معلم
  33405 علوم قرآن (1) معلم
  33406 علوم قرآن (2) معلم
  33411 بررسی ترجمه قرآن معلم
  33409 مبانی و روش تفسیر قرآن 2 معلم
  38423 اعجاز علمی (1) علوم طبیعی معلم
  38424 اعجاز علمی (2) علوم انسانی معلم
    معجرات انبیا در قرآن معلم
  11317 فلسفه اسلامی (4) موسوی مقدم
  12213 آموزش فلسفه 3 موسوی مقدم
  12215 آموزش فلسفه (5) موسوی مقدم
  12414 تاریخ تشیع موسوی مقدم
  18422 آشنایی با کلام جدید موسوی مقدم
  32412 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین موسوی مقدم
  35405 فلسفه دین 1 موسوی مقدم
  35411 برداشت های کلامی از قرآن موسوی مقدم
  35412 برداشت های کلامی از روایات اسلامی موسوی مقدم
  88032 درآمدي بر فلسفه اسلامي (3) موسوی مقدم
  33412 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام موسوی مقدم
  12207 زبان قرآن 6 (نحو) ناصری
  12208 زبان قرآن 7 (نحو) ناصری
  12410 فقه (2) ناصری
  12503 آشنایی با نهج البلاغه ناصری
  88009 عربي (5) ناصری
  88065 کليات اقتصاد ناصری