نام و نام خانوادگی

  تصویر

  شماره داخلی

  شماره مستقیم

  پست سازمانی

  ساعات پاسخگویی

  شرح وظایف

  سیداحمد رهنمایی

  158

  *

  رئیس شوراي علمي

  *

  رئیس شوراي علمي

  محمدرضا برته

  158

  *

  قائم مقام شوراي علمي

  *

  راهبری علمی سرفصل‌ها، عناوین آموزشی و  محتوای علمی دوره‌های آموزشی/ همکاری و هماهنگی با گروه‌های علمی و مجامع علمی / مشاوره تحصیلی

  سیدغلامعباس موسوي‌مقدم

   

  32113749

  دبير پژوهش شوراي علمي

  شنبه 14:30-10

  یکشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه14-9

  دوشنبه 14:30-12:30

  همکاری پژوهشی با مجامع پژوهشی / دریافت ایده‌های پژوهشی دانشجویان/دریافت نظرات درخصوص خط سیر آموزشی/ مشاوره تحصیلی

  عبدالحسین ابراهيمي

  157

  32113748

  دبير آموزش شوراي علمي

  14:30-10 بجز دوشنبه و سه شنبه

  دوشنبه 14:30-12:30و11-10

  سه شنبه 10:30-9:30

   پاسخگویی به ابهام یا اشکال در محدوده محتوای آموزشی/ دریافت نظرات درباره نحوه تدریس اساتید/ امور مربوط به تحقیق‌ها/ مشاوره تحصیلی

  مهدی ناصري

  154

  *

  دبير اجرايي شوراي علمي

  شنبه 14:30-11:30

  یکشنبه،دوشنبه14:30-11:30و9-8

  چهارشنبه،پنجشنبه 14:30-11:30

  امور اجرایی شورای علمی/ مشاوره تحصیلی/ تطبیق واحد

  ابوالفضل رنجبر

  150

  *

  کارشناس شورای علمی

  14:30-7

  هماهنگی و پیگیری امور اداری شورای علمی