قابل توجه دانشجويان محترم مقطع كارشناسی ارشد، بر اساس مصوبه شورای علمی مركز مورخ 1399/4/31 از اين پس آزمون دروس جبرانی (پيش نياز دوره) به صورت چهارگزينه ای برگزار خواهد شد.

    منتظر اطلاعيه های بعدی ما باشيد.
    واحد امتحانات