قابل توجه دانشجویان گرامی

    نظر به برگزاری امتحانات نیمسال دوم 99-98، زمان انتخاب واحد ترم تابستان به تاریخ 4/26 تا 1399/4/28 تغییر یافت.