قابل توجه دانشجویان محترم

    محدوده امتحاني درس «روش ها و فنون تدريس کد 18408»  تا جایی است كه استاد تدريس كرده اند و بقیه کتاب جهت مطالعه آزاد است.