به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رسد

    جلسه آخر(درس دوازدهم) درس هاي «زبان انگليسي عمومي با کد 11207  »، «زبان انگليسي عمومي با  کد 12103 »، «فلسفه تاريخ از ديدگاه قرآن با کد 13415 »، «فلسفه تاريخ با کد 210127»، «فلسفه تاريخ با کد 308334» استاد ابوزاده جهت مطالعه آزاد است و در ازمون پايان ترم نمي آيد.