به نام خدا

    نویسنده گرامی

    از شما دعوت می‌شود جهت شرکت در جلسه نشریه الکترونیکی

    روز دوشنبه 12 خرداد ساعت 11 به

    سامانه دروس قسمت مدیریت فرهنگی مراجعه نمایید.

    جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلي 371 و 360 تماس بگیرید.