قابل توجه دانشجویان گرامی

    انتخاب واحد نیم‌سال دوم  99-1398 تا تاریخ 1398/11/2 تمدید شد.

    لازم به ذکر است چنانچه دانشجو نسبت به انتخاب واحد یا مرخصی تحصیلی اقدام نکند غایب شمرده شده و به اخراج آموزشی وی منجر خواهد شد.