مراسم عزاداری دهه دوم محرم سال 1398 هیأت دانشجویی انصارالمهدی (عج)

    شب نخست عزاداری دهه دوم محرم سال 1398

    شب دوم عزاداری دهه دوم محرم سال 1398

    شب سوم عزاداری دهه دوم محرم سال 1398

    شب چهارم عزاداری دهه دوم محرم سال 1398

    شب پنجم عزاداری دهه دوم محرم سال 1398