شماره درس گروه نام درس تاریخ امتحان ساعت امتحان
  32407 1 دین، عرفان و معنویت 1400/10/18 08:00
  33403 1 تفسیر قرآن (3)
  33405 1 علوم قرآن (1)
  34405 1 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  35405 1 فلسفه دین 1
  35407 1 فلسفه دین 3
  36402 1 نقد و بررسی متون تاریخی
  36404 1 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)
  37411 1 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه
  38301 1 روش ها و گرایش های تفسیری
  38309 1 روش تحقیق در قرآن (روش تفسیر موضوعی)
  38310 1 روش تحقیق در حدیث 1400/10/19 08:00
  32409 1 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 1400/10/20 08:00
  33413 1 زبان تخصصی (1) (انگلیسی)
  34403 1 اندیشه سیاسی در اسلام (ب)
  34413 1 اندیشه سیاسی در ایران
  35411 1 برداشت های کلامی از قرآن
  35413 1 شیعه در جهان امروز
  36413 1 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)
  37407 1 روش تحقیق در تاریخ
  38307 1 زیان تخصصی
  38422 1 اعجاز ادبی
  33402 1 تفسیر قرآن (2) 1400/10/21 08:00
  31302 1 خداشناسی 10:30
  32403 1 وحی و تجربه دینی 1400/10/22 08:00
  33406 1 علوم قرآن (2)
  34404 1 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
  38423 1 اعجاز علمی (1) علوم طبیعی
  34402 1 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) 1400/10/23 08:00
  35410 1 فرق و مذاهب اسلامی
  35412 1 برداشت های کلامی از روایات اسلامی
  36408 1 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی
  37406 1 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه
  38304 1 قرآن و علوم بشری
  38425 1 بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی
  32401 1 براهین اثبات وجود خدا 1400/10/25 08:00
  33409 1 مبانی و روش تفسیر قرآن 2
  33411 1 بررسی ترجمه قرآن
  34412 1 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب
  34407 1 شناخت اندیشه های سیاسی (در قرآن) 1400/10/26 08:00
  35404 1 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن
  36407 1 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان
  37402 1 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه
  38303 1 قرآن و مستشرقان
  38421 1 سیر تطور وجوه اعجاز قرآن
  31304 1 فلسفه اخلاق 1400/10/27 08:00
  32412 1 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین
  31305 1 فلسفه حقوق 1400/10/28 09:15
  31301 1 معرفت شناسی 1400/10/29 08:00
  32402 1 وحی و قرآن
  33412 1 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام
  33414 1 زبان تخصصی (2) (عربی)
  34410 1 فلسفه سیاسی انقلاب
  34414 1 زبان تخصصی
  38424 1 اعجاز علمی (2) علوم انسانی