شماره درس گروه نام درس تاریخ امتحان ساعت امتحان
  32412 1 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین 1401/04/04 08:00
  33402 1 تفسیر قرآن (2)
  33406 1 علوم قرآن (2)
  34403 1 اندیشه سیاسی در اسلام (ب)
  35405 1 فلسفه دین 1
  36404 1 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام)
  37408 1 نقش شیعیان در تمدن اسلامی
  38306 1 تفسیر روایی
  38423 1 اعجاز علمی (1) علوم طبیعی
  34411 1 مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام 1401/04/05 08:00
  32414 1 زبان تخصصی 1401/04/07 08:00
  33405 1 علوم قرآن (1)
  33407 1 علوم قرآن (3)
  34414 1 زبان تخصصی
  35414 1 زبان تخصصی
  36414 1 زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی)
  37414 1 زبان تخصصی
  38305 1 علوم قرآن
  38424 1 اعجاز علمی (2) علوم انسانی
  34415 1 روش تحقیق در قرآن و سنت 1401/04/08 08:00
  36415 1 روش تحقیق در قرآن و سنت
  37415 1 روش تحقیق در قرآن و سنت
  34401 1 تبیین اندیشه های سیاسی 1401/04/09 08:00
  38309 1 روش تحقیق در قرآن (روش تفسیر موضوعی)
  31306 1 فلسفه سیاست 13:45
  31306 2 فلسفه سیاست
  32403 1 وحی و تجربه دینی 1401/04/11 08:00
  32406 1 بقاء و جاودانگی
  34409 1 مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام
  36409 1 سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام (با تکیه بر اندیشه های شیعه)
  37405 1 خاورشناسان و تاریخ تشیع
  38421 1 سیر تطور وجوه اعجاز قرآن
  31303 1 انسان شناسی 10:30
  33411 1 بررسی ترجمه قرآن 1401/04/12 08:00
  34410 1 فلسفه سیاسی انقلاب
  32408 1 مسئله شر، جبر و اختیار 1401/04/13 08:00
  32409 1 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی
  32416 1 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام
  34412 1 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب
  35408 1 فلسفه دین 4
  36411 1 تاریخ از منظر قرآن
  37413 1 مفهوم و تاریخ پیدایش
  38308 1 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام
  38310 1 روش تحقیق در حدیث
  31301 1 معرفت شناسی 13:45
  32402 1 وحی و قرآن 1401/04/15 08:00
  33408 1 مبانی و روش تفسیر قرآن 1
  34404 1 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
  35409 1 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان
  36405 1 سیره نبوی
  37401 1 سیره معصومان علیهم السلام
  38301 1 روش ها و گرایش های تفسیری
  38526 1 اعجاز تشریعی
  31302 1 خداشناسی 10:30