ردیف نام درس گروه ارائه رشته استاد تدریس روز ساعت جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم
  1 تاریخ امامت 1 معارف اسلامی اسماعیل امرائی شنبه 8-9 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  2 فارسی 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي علی‌اصغر کاویانی شنبه 8-9 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  3 معارف شیعه 1 معارف اسلامی محمد مفتاح شنبه 8-9 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  4 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد هادی غلامزاده شنبه 9-10 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  5 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 1 معارف اسلامی سیدحامد نیازی شنبه 9-10 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  6 فارسی 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي علی‌اصغر کاویانی شنبه 9-10 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  7 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد هادی غلامزاده شنبه 10-11 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  8 تاریخ اسلام (3) 1 معارف اسلامی و تاریخ سیدحامد نیازی شنبه 10-11 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  9 فارسی 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي علی‌اصغر کاویانی شنبه 10-11 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  10 مبانی فقه و اصول 1 معارف اسلامی مهدی مشایخی شنبه 10-11 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  11 تاریخ تحلیلی معاصر 1 معارف اسلامی ابوذر مظاهری شنبه 11-12 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  12 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي حسین ناگهی سرچقایی شنبه 11-12 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  13 زبان فارسی 1 معارف اسلامی علی‌اصغر کاویانی شنبه 11-12 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  14 فارسی 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي علی‌اصغر کاویانی شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  15 دانش خانواده 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي رامین عزت طلب شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  16 روان شناسی عمومی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي حسین رضائیان شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  17 مسائل جوانان و نوجوانان 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي رامین عزت طلب شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  18 عربی (3) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي ابوالفضل مدنی شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  19 تاریخ و سیره اهل بیت (2) (امام حسن و امام حسین ع، امام سجاد ع) 1 معارف اسلامی و تاریخ استاد محمد جعفری آذر   شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  20 عربی (1) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي اصغر مقیم بیک لی شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  21 تاریخ تشیع (2) تشیع در ایران 1 معارف اسلامی و تاریخ علي واحدي شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  22 تاریخ و مکاتب اخلاق غربی 1 معارف اسلامي و اخلاق تقی محدر شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  23 عربی (3) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي ابوالفضل مدنی شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  24 عربی (1) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي اصغر مقیم بیک لی شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  25 اصول مدیریت آموزشی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدی شکرالهی شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  26 متون تاریخی (عربی) 1 معارف اسلامی و تاریخ علیرضا مکتب‌دار شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  27 اقتصاد اسلامی 1 معارف اسلامی عباس شفيعي‎نژاد یکشنبه 8-9 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  28 درآمدي بر منطق 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد نجفي یکشنبه 8-9 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  29 آشنایی با تکنولوژی آموزشی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي ابوالفضل خوش اخلاق یکشنبه 8-9 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  30 اخلاق اسلامی 2 و 1 (اخلاق الهی-فردی-اجتماعی) 1 معارف اسلامی سیدمجتبی سعادت الحسینی یکشنبه 8-9 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  31 درآمدي بر منطق 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد نجفي یکشنبه 9-10 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  32 روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي ابوالفضل خوش اخلاق یکشنبه 9-10 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  33 اندیشه اسلامی 2 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و علوم تربيتي سیدغلامعباس موسوی‌مقدم یکشنبه 9-10 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  34 درآمدي بر منطق 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد رضا کشاورز سیاهپوش یکشنبه 10-11 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  35 روش تحقیق در علوم تربیتی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي سیدغلامعباس موسوی‌مقدم یکشنبه 10-11 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  36 اخلاق اسلامی 1 (کلیات) 1 معارف اسلامی سیدمجتبی سعادت الحسینی یکشنبه 10-11 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  37 اندیشه اسلامی 2 2 معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد ايزدي تبار یکشنبه 10-11 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  38 روان شناسی رشد 1 معارف اسلامي و اخلاق محمدرضا احمدي‎ محمد‎آبادي یکشنبه 10-11 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  39 فقه (1) 1 معارف اسلامی محمدصادق یدالله‌پور منصور یکشنبه 11-12 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  40 دستورالعمل های اخلاقی - عرفانی 1 معارف اسلامي و اخلاق حسين مظفري یکشنبه 11-12 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  41 تاریخ اسلام در قرآن 1 معارف اسلامی و تاریخ محمدرضا جباري یکشنبه 11-12 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  42 مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي کمال مظلومی یکشنبه 14-15 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  43 انقلاب اسلامی ایران 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد بابازاده‌همپا یکشنبه 14-15 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  44 فلسفه اسلامی (1) و (2) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد احمد محمدی پیرو یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  45 آشنايي با احاديث 1 (کليات) 1 معارف اسلامی حسين احمدي حسین آبادی یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  46 اخلاق در یهودیت، مسیحیت و ادیان شرقی 1 معارف اسلامي و اخلاق سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  47 انقلاب اسلامی ایران 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد بابازاده‌همپا یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  48 فلسفه اسلامی (1) و (2) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد احمد محمدی پیرو یکشنبه 16-17 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  49 مبانی عرفان اسلامی 1 معارف اسلامي و اديان رسول باقریان‌خوزانی یکشنبه 16-17 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  50 مسائل فرهنگی در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری 1 معارف اسلامی علي اکبر بياري یکشنبه 16-17 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  51 انقلاب اسلامی ایران 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد بابازاده‌همپا یکشنبه 16-17 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  52 عربی (1) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد عباسعلی شکری دوشنبه 8-9 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  53 نهضت فکری، سیاسی، اجتماعی در کشورهای اسلامی 1 معارف اسلامی و تاریخ سیدمحمدهادی پیشوایی دوشنبه 8-9 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  54 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدي بابائي المشيري دوشنبه 8-9 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  55 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (1) 1 معارف اسلامی ياسر ابوزاده‌گتابي دوشنبه 8-9 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  56 عربی (1) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد عباسعلی شکری دوشنبه 9-10 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  57 بهائیت و وهابیت 1 معارف اسلامی حسن دین پناه دوشنبه 9-10 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  58 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدحسین طاهری‌آکردی دوشنبه 9-10 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  59 زبان انگلیسی عمومی 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي ياسر ابوزاده‌گتابي دوشنبه 9-10 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  60 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي احمد محمدي احمد آبادي دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  61 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد مرتضی بخشی دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  62 منتخب متون عرفان عملی 1 معارف اسلامي و اخلاق اصغر نوروزی دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  63 تاریخ تفسیر قرآن (1) 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی سيد محمد نمازي خير آبادي دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  64 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد باقريان‎خوزاني دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  65 تاريخ فلسفه اسلامي 1 معارف اسلامی احمد محمدي احمد آبادي دوشنبه 11-12 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  66 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد مرتضی بخشی دوشنبه 11-12 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  67 تعلیم و تربیت اسلام (2) 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي سیداحمد رهنمایی دوشنبه 11-12 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  68 روانشناسی انگیزش و هیجان 1 معارف اسلامي و اخلاق حسن رحمان نیا دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  69 تفسیر قرآن 3 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی شمس‎اله معلم‎كلائي دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  70 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن 1 معارف اسلامی محمد بابازاده‌همپا دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  71 زبان قرآن (4) و(5) 1 معارف اسلامی اصغر مقیم بیک لی دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  72 فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن 1 معارف اسلامی و تاریخ علی محقق اصفیائی دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  73 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي اکبر طالبی زاده دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  74 معارف نهج البلاغه 1 معارف اسلامی و کلام حسن حاجي‎حسيني دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  75 عربی (1) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي شمس‎اله معلم‎كلائي دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  76 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  77 روانشناسی تربیتی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي محسن رئيسي نافچی دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  78 تاریخ علوم در اسلام (1) 1 معارف اسلامی و تاریخ محمد شهبازی دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  79 عربی (1) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي شمس‎اله معلم‎كلائي دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  80 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  81 تفسیر قرآن 4 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی مجتبی مستشرق  دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  82 جامعه شناسی آموزش و پرورش 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي محسن رئيسي نافچی دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  83 تاریخ انبیاء 1 معارف اسلامی و تاریخ محمد شهبازی دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  84 فلسفه اسلامی (3) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدی کهنوجی سه شنبه 8-9 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  85 عربی (2) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدصادق یدالله‌پور منصور سه شنبه 8-9 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  86 پوشش در اسلام 1 معارف اسلامی محمدحسن علوی مهر سه شنبه 8-9 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  87 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدحسین ذوالفقاری سه شنبه 8-9 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  88 اندیشه اسلامی 2 3 معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد عظیم امیری سه شنبه 9-10 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  89 تاریخ و سیره اهل بیت (6) (امام عسگری ع، امام زمان ع) 1 معارف اسلامی و تاریخ محی الدین سلطانی فر سه شنبه 9-10 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  90 فلسفه اسلامی (1) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي سيدمحمدرضا مدرسي سه شنبه 9-10 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  91 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محسن سبزواري سه شنبه 9-10 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  92 معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) 1 معارف اسلامی کریم سبحانی سه شنبه 10-11 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  93 اندیشه اسلامی 1 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد ايزدي تبار سه شنبه 10-11 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  94 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدحسین ذوالفقاری سه شنبه 10-11 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  95 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي کریم سبحانی سه شنبه 11-12 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  96 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 1 معارف اسلامی حسین ناگهی سرچقایی سه شنبه 11-12 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  97 کاربرد علوم بلاغی در تفسیر 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی سیدمهدیار محمودی سه شنبه 11-12 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  98 تاریخ و سیره اهل بیت (1) (امام علی ع، حضرت زهرا س) 1 معارف اسلامی و تاریخ محی الدین سلطانی فر سه شنبه 11-12 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  99 علوم قرآن (1) (با تکیه بر آیات و روایات) 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی محمد رهبر سه شنبه 11-12 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  100 متون ادیان ( نثر جدید عربی) 1 معارف اسلامي و اديان عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء سه شنبه 14-15 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  101 دانش خانواده 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي سید اسماعیل علوی سه شنبه 14-15 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  102 مهدویت 1 معارف اسلامی محمد غلامی سه شنبه 14-15 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  103 زبان قرآن (4) و(5) 1 معارف اسلامی اصغر مقیم بیک لی سه شنبه 14-15 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  104 آشنایی با منابع تاریخ اسلام 1 معارف اسلامی و تاریخ حامد منتظری‌مقدم سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  105 روش تحقیق 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي حسین کریمی سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  106 فلسفه دین (2) 1 معارف اسلامی و کلام حمید خدابخشیان سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  107 عربی (3) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدي ناصري سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  108 زبان قرآن 1 و 2 (صرف) 1 معارف اسلامی اصغر مقیم بیک لی سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  109 روانشناسی شخصیت 1 معارف اسلامي و اخلاق استاد مجتبی حیدری  سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  110 تاریخ تصوف و عرفان 1 معارف اسلامي و اديان جعفر احمدي سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  111 عربی (3) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدي ناصري سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  112 زبان قرآن 1 ئ 2 (صرف) 1 معارف اسلامی اصغر مقیم بیک لی سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  113 دانش خانواده 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي سید اسماعیل علوی سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  114 اخلاق کاربردی 1 معارف اسلامي و اخلاق ابوالفضل احمدی‌کاشانی چهارشنبه 8-9 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  115 کلام اسلامی 1 معارف اسلامی و کلام محمدباقر ملکیان چهارشنبه 8-9 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  116 فلسفه اسلامی (1) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدرضا محمدعلیزاده چهارشنبه 8-9 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  117 فلسفه اسلامی (1) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي سيدمحمدرضا مدرسي چهارشنبه 9-10 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  118 تاریخ کشورهای اسلامی 1 معارف اسلامی و تاریخ علي امين‌رستمي چهارشنبه 9-10 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  119 کلام اسلامی 1 معارف اسلامی و کلام محمدباقر ملکیان چهارشنبه 9-10 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  120 فلسفه اسلامی (1) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدرضا محمدعلیزاده چهارشنبه 9-10 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  121 تاریخ قرآن 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی علی رحیمی زاده چهارشنبه 10-11 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  122 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي حسن محیطی ارکان چهارشنبه 10-11 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  123 تاریخ و سیره اهل بیت (5) (امام جواد ع، امام هادی ع) 1 معارف اسلامی و تاریخ محمدمصطفی اسعدی چهارشنبه 10-11 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  124 علوم قرآن (3) (با تکیه بر آیات و روایات) 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی احمد زارعی چهارشنبه 11-12 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  125 فلسفه علوم تجربی 1 معارف اسلامی و کلام محمدرضا نورمحمدی چهارشنبه 11-12 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  126 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي حسن محیطی ارکان چهارشنبه 11-12 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  127 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) 1 معارف اسلامی محمدحسین علامه چهارشنبه 11-12 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  128 تاریخ صدر اسلام 1 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدمصطفی اسعدی چهارشنبه 11-12 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  129 انقلاب اسلامی ایران 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمد بابازاده‌همپا چهارشنبه 14-15 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  130 اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدی شکرالهی چهارشنبه 14-15 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  131 آسیب شناسی انقلاب اسلامی براساس وصیت نامه سیاسی و الهی امام (ره) 1 معارف اسلامی رضا رمضان نرگسی چهارشنبه 15-16 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  132 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء چهارشنبه 15-16 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  133 تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي مهدی شکرالهی چهارشنبه 15-16 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  134 کلام بین الادیان 1 معارف اسلامی و کلام رضا قزی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  135 تفسیر قرآن 1 1 معارف اسلامی و علوم قرآنی سیدمهدی میری پارسائی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  136 معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) 1 معارف اسلامی عبدالحسين ابراهيمي‎سروعلياء چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  137 دانش خانواده 1 معارف اسلامی سید اسماعیل علوی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  138 درآمدي بر منطق 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي غلامحسین تدینی ثانی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  139 عربی (1) 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد عباسعلی شکری پنج شنبه 8-9 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  140 اندیشه اسلامی (2) 1 معارف اسلامی غلامحسین تدینی ثانی پنج شنبه 9-10 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  141 درآمدی بر منطق 1 معارف اسلامی علی قربانی کلکناری پنج شنبه 9-10 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  142 عربی (3) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدمهدی موسوی جوردی پنج شنبه 10-11 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  143 فقه (3) 1 معارف اسلامی غلامحسین تدینی ثانی پنج شنبه 10-11 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  144 عربی (1) 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي استاد عباسعلی شکری پنج شنبه 11-12 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  145 تفکر نقدی 1 معارف اسلامی و کلام علی قربانی کلکناری پنج شنبه 11-12 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  146 عربی (3) 3 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي محمدمهدی موسوی جوردی پنج شنبه 11-12 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  147 نظام حقوقی اسلام 1 معارف اسلامی عبدالله بهارلوئی پنج شنبه 14-15 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  148 آشنایی با اصول و فلسفه آموزش و پرورش 1 معارف اسلامي و علوم تربيتي حسن رحمان نیا پنج شنبه 14-15 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  149 آموزش فلسفه (1) 1 معارف اسلامی جواد گلی پنج شنبه 14-15 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  150 متون فلسفی و کلام 1 معارف اسلامی و کلام سیدمحمدعلی مطهری پنج شنبه 15-16 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  151 فرق و مذاهب 1 معارف اسلامی قاسم میرزائی پنج شنبه 15-16 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  152 دانش خانواده 4 معارف اسلامی و کلام,معارف اسلامی و تاریخ,معارف اسلامی و علوم قرآنی,معارف اسلامي و اديان,معارف اسلامي و اخلاق,معارف اسلامي و علوم تربيتي ابوالفضل مدنی پنج شنبه 15-16 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9