دروس ارائه شده رشته رشته معارف اسلامي و علوم تربیتی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودي سال 96 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي اول 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11316 فلسفه اسلامی (3) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 31 تا 41 حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  2 18401 روان شناسی عمومی  روان شناسي كاربردي 1 3     کل جزوه حجت الاسلام حسین رضائیان
  3 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  4 18405 اصول مدیریت آموزشی  اصول مدیریت آموزشی  3     کل جزوه دکتر کاظمی آشتیانی 
  5 18407 اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی 2     کل جزوه دکتر مهدی شکراللهی
  6 18412 روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا موسوی نسب
  7 18418 روش تحقیق در علوم تربیتی  - 3     - حجت الاسلام غلامعباس موسوی مقدم
  8 18421 مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام 2     کل جزوه حجت الاسلام دکتر کمال مظلومی زاده
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي دوم96
  رديف کددرس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11205 عربی (4) تجزيه و ترکيب  4 11202   کل کتاب حجت الاسلام محمد حسین علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2     کل جزوه  حجت‌الاسلام  دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ آشنايي با اديان 2     کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام  دكتر محمد فولادی ‎وندا
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) حقوق و سیاست در قرآن 4     کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی 4     درس 21 تا 31 دکتر مهدی کهنوجی
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته معارف اسلامی و علوم تربيتي ورودي اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11204 عربی (3) نحو متوسطه  کل کتاب 11202     حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 11302 اندیشه اسلامی 2 اندیشه اسلامی 2 کل جزوه       حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) جهان شناسی کل جزوه       حجه الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  4 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) انسان شناسی کل جزوه        حجت‌الاسلام كريم سبحانی
  5 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) اخلاق در قرآن کل جزوه       حجت الاسلام ابوالفضل احمدی کاشانی
  6 11314 فلسفه اسلامی (1) آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 1 تا 22       حجت الاسلام محمد رضا برته
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق کل جزوه       استاد محمد نجفی
  دروس نيم سال اول 98 رشته  معارف اسلامی و علوم تربیتی ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش
   واحد
  پيش
   نياز
  هم
  نياز
  محدوده کتاب
   یا جزوه 
  استاد
  1 11201 فارسی  زبان و ادبيات فارسي 3     کل جزوه استاد علی اصغر کاویانی
  2 11209 تربیت بدنی تربيت بدني 2     کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  3 11210 دانش خانواده خانواده سالم 1     کل جزوه  حجت الاسلام دکتر علي ابوترابی
  4 11202 عربی (1) زبان قرآن 1
  زبان قرآن 2 
  4     کل جزوه حجه الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 11208 انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 2     کل کتاب  حجت الاسلام سعيد باغستانی
  6 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) قرآن شناسی 3     کل جزوه حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی 
  7 11319 درآمدی بر منطق منطق 2     کل جزوه استاد محمد نجفی