دروس نيم سال دوم 98 رشته دين شناسي ورودي نيم سال اول97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبراني محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 35408 فلسفه دین 4 شیعه و اندیشه های تقریب میان مذاهب اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل
  3 35409 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان تعالیم تشیع 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين نقوی
  4 35405 فلسفه دین 1 دین و عقلانیت 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  5 35414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه   دكتر مهدي كهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته دين شناسي ورودي نيم سال اول 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدي نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 35408 فلسفه دین 4 شیعه و اندیشه های تقریب میان مذاهب اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل
  3 35409 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان تعالیم تشیع 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين نقوی
  4 35405 فلسفه دین 1 دین و عقلانیت 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جوادگلی
  5 35414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه   دكتر مهدي كهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته دين شناسي ورودي نيم سال دوم 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدي نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 35408 فلسفه دین 4 شیعه و اندیشه های تقریب میان مذاهب اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل
  3 35409 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان تعالیم تشیع 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسين نقوی
  4 35405 فلسفه دین 1 دین و عقلانیت 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  5 35414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه   دكتر مهدي كهنوجی