دروس نيم سال دوم 98 رشته انديشه سياسي در اسلام ورودي  اول 97
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) اندیشه سیاسی در اسلام 2 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام  محمّدرضا باقرزاده‎
  3 34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهري مقدم
  4 34412 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی راسخی
  5 34414 زبان تخصصی زبان تخصصی اندیشه سیاسی در اسلام 2 متن محور   کل جزوه استاد رحیم راستی تبار
  دروس نيم سال دوم 98 رشته انديشه سياسي در اسلام ورودي اول 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) اندیشه سیاسی در اسلام 2 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام  محمّدرضا باقرزاده‎
  3 34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهري مقدم
  4 34412 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی راسخی
  5 34414 زبان تخصصی زبان تخصصی اندیشه سیاسی در اسلام 2 متن محور   کل جزوه استاد رحیم راستی تبار
  دروس نيم سال دوم 98 رشته انديشه سياسي در اسلام ورودي دوم 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) اندیشه سیاسی در اسلام 2 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام  محمّدرضا باقرزاده‎
  3 34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهري مقدم
  4 34412 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی راسخی
  5 34414 زبان تخصصی زبان تخصصی اندیشه سیاسی در اسلام 2 متن محور   کل جزوه استاد رحیم راستی تبار