دروس نيم سال دوم98 رشته علوم قرآني ورودي  اول 97
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 33404 تفسیر قرآن(4) تفسیر قرآن 4 (منتخبی از تفسیر کشاف) 4 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام علی رهید
  3 33407 علوم قرآن(3) علوم قرآن3 (محکم و متشابه) 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام سید روح الله حسینی
  4 33414 زبان تخصصی(2) متون تخصصی علوم قرآن (عربی) 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام محمد نقیب زاده
  دروس نيم سال دوم 98 رشته علوم قرآني ورودي  اول 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 33404 تفسیر قرآن(4) تفسیر قرآن 4 (منتخبی از تفسیر کشاف) 4 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام علی رهید
  3 33407 علوم قرآن(3) علوم قرآن3 (محکم و متشابه) 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام سید روح الله حسینی
  4 33414 زبان تخصصی(2) متون تخصصی علوم قرآن (عربی) 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام محمد نقیب زاده
  دروس نيم سال دوم 98 رشته علوم قرآني ورودي  دوم 98
  ردیف کد درس عنوان درس متن آموزشی ارزش واحدی نوع درس دروس جبراني محدوده کتاب یا جزوه  استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبراني کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 33404 تفسیر قرآن(4) تفسیر قرآن 4 (منتخبی از تفسیر کشاف) 4 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام علی رهید
  3 33407 علوم قرآن(3) علوم قرآن3 (محکم و متشابه) 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام سید روح الله حسینی
  4 33414 زبان تخصصی(2) متون تخصصی علوم قرآن (عربی) 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام محمد نقیب زاده