تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

  نوع برنامه

  تاریخ

  درخواست مرخصی

  1400/06/17 تا  1400/06/20

  انتخاب واحد

  1400/06/17 تا  1400/06/20

  شروع نیم‌سال

  1400/07/01

  شروع کلاس‌ها

  1400/07/17

  حذف و اضافه

  1400/07/10 تا  1400/07/12

  حذف اضطراری و حذف ترم

  1400/07/17 تا 5 هفته قبل از امتحانات پایان ترم

  آزمون میان‌ ترم(جهت دروس جبرانی)

  1400/08/27 تا  1400/09/19

  امتحانات پایان ترم

  1400/10/18 تا  1400/10/29