نوع برنامه

  تاریخ

  انتخاب واحد و درخواست مرخصی

  1400/11/18  تا  1400/11/21

  شروع نیم‌سال

  1400/11/23

  حذف و اضافه

  1400/12/01  تا  1400/12/04

  شروع کلاس‌ها

  1400/12/07

  حذف اضطراری و حذف ترم

  1401/01/20  تا 5 هفته قبل از امتحانات پایان ترم

  آزمون میان‌ ترم

  1401/02/10  تا  1401/02/30

  امتحانات پایان ترم

  1401/04/04  تا  1401/04/15