ردیف رشته کددرس نام درس نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس روز ساعت جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم
  1 علوم قرآني گرايش اعجاز 38425 بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی کار کلاسی علي‎اوسط باقري شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  2 اندیشه سیاسی در اسلام 34402 اندیشه سیاسی در اسلام (الف) کار کلاسی محمد بابازاده‌همپا شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  3 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 36413 زبان عربی (قرائت متون تاریخی به زبان عربی)-ارشد-(36413)-48- کار کلاسی حسن بستان شنبه 14-15 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  4 علوم قرآني گرايش اعجاز 38422 اعجاز ادبی کار کلاسی جعفر انواري شنبه 15-16 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  5 فلسفه دین 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی مقاله محور مرتضی صانعی شنبه 16-17 1400/07/17 1400/07/24 1400/08/1 1400/08/8 1400/08/15 1400/08/22 1400/08/29 1400/09/6 1400/09/13 1400/09/20 1400/09/27 1400/10/4
  6 فلسفه دین,دین شناسی,اندیشه سیاسی در اسلام,تاريخ گرايش تاريخ اسلام,تاريخ گرايش تاريخ تشيع 31304 فلسفه اخلاق کار کلاسی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن یکشنبه 14-15 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  7 دین شناسی 35407 فلسفه دین 3 کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  8 فلسفه دین 32407 دین، عرفان و معنویت کار کلاسی رسول باقریان‌خوزانی یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  9 اندیشه سیاسی در اسلام 34407 شناخت اندیشه های سیاسی (در قرآن) انبوه خوانی علي اکبر بياري یکشنبه 15-16 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  10 علوم قرآني گرايش اعجاز 31301 معرفت شناسی کار کلاسی سيدحامد طاهري یکشنبه 16-17 1400/07/18 1400/07/25 1400/08/9 1400/08/16 1400/08/23 1400/08/30 1400/09/7 1400/09/14 1400/09/21 1400/09/28 1400/10/5 1400/10/12
  11 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي دوشنبه 9-10 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  12 علوم قرآني گرايش اعجاز 31302 خداشناسی کار کلاسی احمد محمدي احمد آبادي دوشنبه 10-11 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  13 دین شناسی 35413 شیعه در جهان امروز مقاله محور محمد مفتاح دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  14 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 36402 نقد و بررسی متون تاریخی (حداقل ده متن) انبوه خوانی محمد شهبازی دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  15 فلسفه دین 32401 براهین اثبات وجود خدا انبوه خوانی سیدغلامعباس موسوی‌مقدم دوشنبه 14-15 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  16 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه انبوه خوانی علي واحدي دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  17 علوم قرآني گرايش اعجاز 38421 سیر تطور وجوه اعجاز قرآن انبوه خوانی علی رحیمی زاده دوشنبه 15-16 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  18 اندیشه سیاسی در اسلام 34405 بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مقاله محور حمزه علی وحیدی منش دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  19 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 36407 نقد و بررسي تاريخ اسلام تا پايان عباسيان مقاله محور علی محقق اصفهانی دوشنبه 16-17 1400/07/19 1400/07/26 1400/08/3 1400/08/10 1400/08/17 1400/08/24 1400/09/1 1400/09/8 1400/09/15 1400/09/22 1400/09/29 1400/10/6
  20 علوم قرآني گرايش اعجاز 38304 قرآن و علوم بشری کار کلاسی سید اسماعیل علوی سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  21 اندیشه سیاسی در اسلام 34413 اندیشه سیاسی در ایران کار کلاسی استاد محمد هادی مقدسی سه شنبه 15-16 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  22 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 37407 روش تحقیق در تاریخ کار کلاسی حامد منتظری‌مقدم سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  23 فلسفه دین 32403 وحی و تجربه دینی کار کلاسی حمید خدابخشیان سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  24 علوم قرآني گرايش اعجاز 38307 زیان تخصصی کار کلاسی مرتضی کریمی سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  25 علوم قرآنی 33413 زیان تخصصی کار کلاسی مرتضی کریمی سه شنبه 16-17 1400/07/20 1400/07/27 1400/08/4 1400/08/11 1400/08/18 1400/08/25 1400/09/2 1400/09/9 1400/09/16 1400/09/23 1400/09/30 1400/10/7
  26 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 36408 ملل و نحل با تکیه بر مسائل اجتماعی و سیاسی کار کلاسی محسن تنها چهارشنبه 14-15 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  27 دین شناسی 35410 فرق و مذاهب اسلامی کار کلاسی محسن تنها چهارشنبه 14-15 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  28 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه کار کلاسی محسن تنها چهارشنبه 14-15 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  29 علوم قرآني گرايش اعجاز 38301 روش ها و گرایش های تفسیری کار کلاسی محسن کريمي قدوسي چهارشنبه 15-16 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  30 دین شناسی 35404 نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن انبوه خوانی رضا رمضان نرگسی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  31 علوم قرآني گرايش اعجاز 38303 قرآن و مستشرقان کار کلاسی هابیل گرمابی چهارشنبه 16-17 1400/07/21 1400/07/28 1400/08/5 1400/08/12 1400/08/19 1400/08/26 1400/09/3 1400/09/10 1400/09/17 1400/09/24 1400/10/1 1400/10/8
  32 فلسفه دین,دین شناسی,اندیشه سیاسی در اسلام,تاريخ گرايش تاريخ اسلام,تاريخ گرايش تاريخ تشيع 31305 فلسفه حقوق کار کلاسی عبدالله بهارلوئی پنج شنبه 14-15 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9
  33 علوم قرآني گرايش اعجاز 38309 روش تحقیق در قرآن (روش تفسیر موضوعی) مقاله محور  مراد علی شورگشتی پنج شنبه 15-16 1400/07/22 1400/07/29 1400/08/6 1400/08/13 1400/08/20 1400/08/27 1400/09/4 1400/09/11 1400/09/18 1400/09/25 1400/10/2 1400/10/9