قابل توجه دانشجویان گرامی :کلاس های آنلاین که با تعطیلات رسمی برگزار نشده است در صورت درخواست استاد کلاس آنلاین فوق العاده برگزار و اطلاع رسانی می گردد
  ردیف رشته گروه کددرس نام درس نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس روز ساعت جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4  جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12
  1 فلسفه دین 1 32416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور اسماعیل نجاتی شنبه 14-15 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  2 دین شناسی 1 35408 فلسفه دین 4 پژوهش محور محمد مفتاح شنبه 14-15 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  3 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38308 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام متن محور اسماعیل نجاتی شنبه 14-15 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  4 دین شناسی 1 35405 فلسفه دین 1 کار کلاسی حسن احمدی شنبه 15-16 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  5 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38526 اعجاز تشریعی متن محور علي رهيد شنبه 15-16 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  6 فلسفه دین 1 32402 وحی و قرآن انبوه خوانی مرتضي خوش صحبت شنبه 16-17 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  7 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 1 36414 زبان خارجی (با تکیه بر ترجمه متون تاریخی) متن محور محی الدین سلطانی فر شنبه 16-17 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  8 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 37414 زبان تخصصی متن محور محی الدین سلطانی فر شنبه 16-17 1400/12/7 1400/12/14 1400/12/21 1401/01/20 1401/01/27 تعطیل 1401/02/10 1401/02/17 1401/02/24 1401/02/31 1401/03/07 تعطیل
  9 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 31303 انسان شناسی متن محور کریم سبحانی یکشنبه 10-11 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  10 فلسفه دین,دین شناسی,اندیشه سیاسی در اسلام,تاريخ گرايش تاريخ اسلام,تاريخ گرايش تاريخ تشيع,علوم قرآني گرايش اعجاز 2 31306 فلسفه سیاست متن محور مهدی مهدوی‌اطهر یکشنبه 14-15 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  11 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38424 اعجاز علمی (2) علوم انسانی کار کلاسی استاد صادق گلستانی یکشنبه 15-16 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  12 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 1 36405 سیره نبوی پژوهش محور محمدرضا جباري یکشنبه 16-17 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  13 دین شناسی 1 35414 زبان تخصصی متن محور مرتضی کریمی یکشنبه 17-18 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  14 فلسفه دین 1 32414 زبان تخصصی متن محور مرتضی کریمی یکشنبه 17-18 1400/12/8 1400/12/15 1400/12/22 1401/01/21 1401/01/28 1401/02/04 1401/02/11 1401/02/18 1401/02/25 1401/03/01 1401/03/08 تعطیل
  15 فلسفه دین 1 32408 مسئله شر، جبر و اختیار کار کلاسی مرتضی فقیهی فاضل دوشنبه 14-15 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  16 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 1 36404 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران و اسلام) انبوه خوانی سیدحامد نیازی دوشنبه 14-15 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  17 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی انبوه خوانی سیدحامد نیازی دوشنبه 15-16 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  18 علوم قرآن 1 33408 مبانی و روش تفسیر قرآن 1 پژوهش محور مرادعلی شورگشتی دوشنبه 15-16 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  19 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38301 روش ها و گرایش های تفسیری پژوهش محور مرادعلی شورگشتی دوشنبه 15-16 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  20 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 37401 سیره معصومان علیهم السلام پژوهش محور علي امين‌رستمي دوشنبه 16-17 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  21 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38305 علوم قرآن کار کلاسی هابیل گرمابی دوشنبه 16-17 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  22 علوم قرآن 1 33405 علوم قرآن (1) کار کلاسی هابیل گرمابی دوشنبه 16-17 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  23 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38310 روش تحقیق در حدیث پژوهش محور محمد باقريان‎خوزاني دوشنبه 16-17 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  24 فلسفه دین,دین شناسی,اندیشه سیاسی در اسلام,تاريخ گرايش تاريخ اسلام,تاريخ گرايش تاريخ تشيع,علوم قرآني گرايش اعجاز 1 31306 فلسفه سیاست متن محور حمزه علی وحیدی منش دوشنبه 17-18 1400/12/9 1400/12/16 1400/12/23 1401/01/22 1401/01/29 1401/02/05 تعطیل 1401/02/19 1401/02/26 1401/03/02 1401/03/09 1401/03/16
  25 اندیشه سیاسی در اسلام 1 34403 اندیشه سیاسی در اسلام (ب) کار کلاسی  حجت الاسلام  علي‎اكبر بیاری سه شنبه 14-15 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  26 تاريخ گرايش تاريخ اسلام 1 36411 تاریخ از منظر قرآن کار کلاسی محمد شهبازی سه شنبه 14-15 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  27 دین شناسی 1 35409 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان انبوه خوانی محمد مفتاح سه شنبه 14-15 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  28 فلسفه دین 1 32406 بقاء و جاودانگی کار کلاسی سیدغلامعباس موسوی‌مقدم سه شنبه 14-15 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  29 فلسفه دین 1 32412 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین کار کلاسی جواد گلي سه شنبه 15-16 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  30 اندیشه سیاسی در اسلام 1 34404 اندیشه سیاسی در اسلام معاصر انبوه خوانی ابوذر مظاهری سه شنبه 16-17 تعطیل 1400/12/17 1400/12/24 1401/01/23 1401/01/30 1401/02/06 1401/02/13 1401/02/20 1401/02/27 1401/03/03 1401/03/10 1401/03/17
  31 اندیشه سیاسی در اسلام 1 34414 زبان تخصصی متن محور سيدرحيم راستي تبار چهارشنبه 14-15 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18
  32 علوم قرآن 1 33402 تفسیر قرآن (2) انبوه خوانی اسدالله جمشیدی چهارشنبه 15-16 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18
  33 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38306 تفسیر روایی انبوه خوانی اسدالله جمشیدی چهارشنبه 15-16 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18
  34 اندیشه سیاسی در اسلام 1 34412 گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب پژوهش محور حجت الاسلام محمد هادی مقدسی  چهارشنبه 15-16 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18
  35 تاريخ گرايش تاريخ تشيع 1 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش کار کلاسی محمدباقر ملکیان چهارشنبه 16-17 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18
  36 علوم قرآني گرايش اعجاز 1 38423 اعجاز علمی (1) علوم طبیعی انبوه خوانی محمدحسین ذوالفقاری چهارشنبه 16-17 1400/12/11 1400/12/18 1400/12/25 1401/01/24 1401/01/31 1401/02/07 1401/02/14 1401/02/21 1401/02/28 1401/03/04 1401/03/11 1401/03/18