مسابقات فرهنگي يكي از فعاليت هاي تربيتي است كه به منظور كشف، رشد و شكوفايي استعدادها و افزايش سطح آگاهي دانشجویان نسبت به فرهنگ اسلامي از طريق ايجاد انگيزه بيشتر و رقابت سالم با هدايت و نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه طرح ريزي و اجرا مي شود.

    این مسابقات غالبا در مناسبت های ملی و مذهبی به صورت مجازی یا حضوری با شرکت دانشجویان و کارکنان، همراه با اهدای جوایز و هدایا به برندگان برگزار می شود. جهت اطلاع از مسابقات جاری و آتی به اخبار و اطلاعیه های فرهنگی و یا «برنامه یک ساله معاونت فرهنگی» مراجعه شود.