به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده‌اند می‌رساند با توافق ریاست محترم دانشگاه انتخاب واحد نیم‌سال اول 98-97 تا ساعت 23:00 روز یک‌شنبه 18/6/1397 تمدید شد.

    بدیهی است در صورتی که دانشجو جهت انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام نکند غایب محسوب شده و منجر به اخراج وی می‌شود.

    موفق باشید