به اطلاع دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌رساند انتخاب واحد نیم‌سال اول 98-97 تا ساعت 23:00 روز پنج شنبه15/6/1397 تمدید شد.

    بدیهی است در صورتی که دانشجو جهت انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام نکند غایب محسوب شده و منجر به اخراج وی می‌شود.

    موفق باشید