نکته: جهت دریافت منابع مسابقه، بخش معارفی ( کتبی) به لینک زیر مراجعه فرمایید:

    https://farhangi.msrt.ir/fa/news/36869