ردیف رشته فلسفه دین رشته علوم قرآنی  رشته اندیشه سیاسی در اسلام رشته دین شناسی رشته تاریخ اسلام رشته تاریخ تشیع دروس جبرانی استاد روز ساعت جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4  جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12
  1     اندیشه سیاسی در اسلام معاصر         حجت الاسلام دکتر ابوذر مظاهري مقدم شنبه 11-12 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  2     مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام         حجت الاسلام دکتر مهدي اميدي نقلبري شنبه 14-15 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  3       تاریخ و کلام یهودیت       حجت الاسلام دکتر محمد حسین طاهری آکردی شنبه 15-16 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  4     مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب         حجت الاسلام دکتر سيد علي رضايي موسوي  شنبه 15-16 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  5           تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع)   حجت الاسلام دکتر منصور داداش نژاد شنبه 15-16 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  6         بررسی جنبش­های مردمی یکصد سال اخیر ایران     حجت الاسلام دکتر مهدي ابوطالبي شنبه 15-16 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  7   مفردات و اعلام قرآن           حجت الاسلام دکتر طاهری نیا شنبه 16-17 97/06/31 97/07/07 97/07/14 97/07/21 97/07/28 97/08/12 97/08/19 97/08/26 97/09/03 97/09/10 97/09/17 97/09/24
  8         تاریخ پیامبران     حجت الاسلام دکتر جواد باغباني یکشنبه 9-10 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  9             معرفت شناسی حجت الاسلام دکترسید حامد طاهری یکشنبه 11-12 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  10         تاریخ از منظر قرآن     دکتر حسین دانش کیا یکشنبه 15-16 _ 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  11   علوم قرآن(2)           حجت الاسلام دکتر جمشیدی یکشنبه 15-16 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  12 برداشت های کلامی از قرآن و حدیث (2)     برداشتهای کلامی از قرآن و روایات 2       حجت الاسلام دکتر بهنام ملك زاده یکشنبه 15-16 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  13 برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (1)     برداشتهای کلامی از قرآن و روایات 1       حجت الاسلام دکتر بهنام ملك زاده یکشنبه 16-17 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  14     مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام         حجت الاسلام دکترشبان نیا یکشنبه 16-17 _ 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  15   تفسیر قرآن(3)           حجت الاسلام دکتر میرسپاه یکشنبه 16-17 97/07/01 97/07/08 97/07/15 97/07/22 97/07/29 97/08/13 97/08/20 97/08/27 97/09/11 97/09/18 97/09/25 _
  16           تاریخ سیاسی شیعیان(2): حکومت­های شیعه   حجت الاسلام دکتر یاوری دوشنبه 9-10 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  17 دین، عرفان و معنویت     فلسفه دین 3       استاد دكتر ابوالفضل ساجدي دوشنبه 10-11 _ 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  18   تفسیر قرآن(1)           حجت الاسلام  دکتر محمد باقریان‎خوزانی دوشنبه 10-11 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  19             خداشناسی محمد جواد نیکدل دوشنبه 11-12 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  20   مبانی و روش تفسیر قرآن 2           حجت الاسلام دکتر مصطفي كريمي دوشنبه 11-12 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  21 چیستی، منشاء و وجه نیاز به دین             حجت الاسلام صمد دهناد دوشنبه 15-16 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  22           خاورشناسان و تاریخ تشیع   حجت الاسلام دکتر سید قاسم موسوی رزاقی دوشنبه 15-16 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  23   زبان تخصصی(2)           حجت الاسلام دکتر جعفر عبداللهي دوشنبه 15-16 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  24 بقاء و جاودانگی             حجت الاسلام دکتر رسول باقریان دوشنبه 16-17 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  25           سیره معصومان علیهم السلام   حجت الاسلام دکتر عبدالمحمدی دوشنبه 16-17 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  26   بررسی ترجمه قرآن           حجت الاسلام دکتر فتحی دوشنبه 16-17 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  27     مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام         حجت الاسلام دکتر نصر الله سخاوتی دوشنبه 16-17 97/07/02 97/07/09 97/07/16 97/07/23 97/07/30 97/08/14 97/08/21 97/08/28 97/09/05 97/09/12 97/09/19 97/09/26
  28       فرهنگ و دین اعراب حجاز هنگام ظهور   مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه   حجت الاسلام واحدی سه شنبه 10-11 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  29 عقل، علم و دین     فلسفه دین 1       حجت الاسلام دکتر محمد رضا برته سه شنبه 15-16 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  30       نقد و بررسی فرهنگ غرب، به ویژه تاریخ لادینی (سکولاریسم) و نحوه مواجهه متفکران مسلمان با آن  سیر اندیشه سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام( با تکیه بر اندیشه های شیعه)     حجت الاسلام مهدي مهدوي اطهر سه شنبه 15-16 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  31 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام   حجت الاسلام دکتر علي مصباح سه شنبه 16-17 97/07/03 97/07/10 97/07/17 97/07/24 97/08/01 97/08/15 97/08/22 97/08/29 97/09/06 97/09/13 97/09/20 97/09/27
  32     اندیشه سیاسی در اسلام (ب)         حجت الاسلام مهدي مهدوي اطهر چهارشنبه 15-16 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  33         نقد و بررسی متون تاریخی      دکتر حسن بستان چهارشنبه 15-16 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  34 مسئله شر، جبر و اختیار     فلسفه دین 2       حجت الاسلام مرتضی فقیهی فاضل چهارشنبه 15-16 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  35   مبانی و روش تفسیر قرآن 1           حجت الاسلام دکتر غلام محمد شریعتی چهارشنبه 16-17 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28
  36 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت   حجت الاسلام دکتر غلام محمد شریعتی چهارشنبه 16-17 97/07/04 97/07/11 97/07/18 97/07/25 97/08/02 97/08/09 97/08/23 97/08/30 97/09/07 97/09/14 97/09/21 97/09/28