ارائه محتوای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به صورت روزانه ازاهداف راه اندازی این سایت بوده و سعی می شود با واگذاری بخش‌های مختلف سایت به دانشجویان جهت بارگذاری و بروزرسانی، تعامل دانشجویان با دانشگاه و همکاری در ارائه مطالب دو جانبه و استفاده از مطالب ارسالی دانشجویان عملیاتی شود.

  سرویسهای مختلف این سایت شامل:

  • اخبار

  • بربال نیایش

  • جهاد و حماسه

  • جوان آسمانی

  • خانه محبت

  • جوانی

  • راه روشن

  • رنگ خدا

  • سلامتی

  • سنجه انصاف

  هر بخش توسط گروهی از دانشجویان تحت نظارت مدیریت سایت اداره می شود. دانشجویان جهت ارسال مطالب و تعامل و مشارکت در تولید محتوا می توانند با داخلی 143 هماهنگی های لازم را داشته باشند. .

  بارگزاری مطالب و مشارکت در به روز رسانی این سایت مشمول دریافت امتیاز فرهنگی و به تبع آن برخورداری از مزایای امتیازات فرهنگی می باشد.

   

  جهت دسترسی به سایت جوانه از طریق سامانه ارتباطات فرهنگی و یا آدرس اینترنتی http://javaneh.ikvu.ac.ir اقدام شود