رشته معارف اسلامي ویژه دانشجویان ورودي قبل از سال 91 (آموزش نيمه حضوري و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامی و کلام (فلسفه و کلام اسلامی) ویژه دانشجویان ورودي قبل از سال 91 (آموزش نيمه حضوري)

   

  رشته معارف اسلامی و تاریخ (تاریخ اسلام) ویژه دانشجویان ورودي قبل از سال 91 (آموزش نيمه حضوري)

   

  رشته معارف اسلامي و کلام ویژه دانشجویان ورودی سال 91  به بعد (آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و تاریخ ویژه دانشجویان ورودي سال 91  به بعد (آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و فلسفه ویژه دانشجویان ورودي سال 91  به بعد (آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي ویژه دانشجویان ورودي سال 91  به بعد (آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي ویژه دانشجویان ورودي سال 93 به بعد (آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي ویژه دانشجویان ورودي سال 95 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و علوم قرآنی  ویژه دانشجویان ورودي سال 95 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و کلام  ویژه دانشجویان ورودي سال 95 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و تاریخ  ویژه دانشجویان ورودي سال 95 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و علوم تربیتی ویژه دانشجویان ورودي سال 96 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و ادیان   ویژه دانشجویان ورودي سال 96 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)

   

  رشته معارف اسلامي و اخلاق  ویژه دانشجویان ورودي سال 96 به بعد(آموزش نیمه‌حضوری و مجازی)