نام درس نام استاد کد درس گروه روز  ساعت تاریخ جبرانی/غائب
 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم)  اصغر مقیم بیک لی  12209  1  یکشنبه  16عصر  1401-12-21  برگزار نمی گردد استاد در مسافرت هستند
 عربی (4)  اصغر مقیم بیک لی  11205  2  یکشنبه  عصر17  1401-12-21  برگزار نمی گردد استاد در مسافرت هستند
 زبان قرآن 6و7 (نحو)  اصغر مقیم بیک لی  12207-12208  1  دوشنبه 15-16عصر  1401-12-22  برگزار نمی گردد استاد در مسافرت هستند
 عربی (4)  اصغر مقیم بیک لی  11205  2  دوشنبه  17عصر  1401-12-22  برگزار نمی گردد استاد در مسافرت هستند
 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (1)- (متون فلسفه دین)- ( متون مقدس ادیان)  مرتضی فقیهی‌فاضل  13401- 15401- 12438- 14401- 17401- 88015-16401  1 سه شنبه  16عصر  1401-12-23  برگزتر نمیگردد به علت کسالت استاد
 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی)  حمیدرضا رمضانی دُرُح  11311  2  یکشنبه  17عصر  1402-01-27  کلاس جبرانی رفع اشکال
 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی  حمیدرضا رمضانی دُرُح   11311  2  یکشنبه  17عصر  1402-02-10  کلاس جبرانی رفع اشکال
 آموزش فلسفه (5)  عباس گرائي  12215  1    14عصر    جابه جایی ساعت از13به14دز سال جدید
 آموزش فلسفه (5) عباس گرائي  12215  1    15عصر    جابه جایی ساعت از 14به15
 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام  عباس گرائي  34416  1    16عصر    جابه جایی کلاس از ساعت 15به 16
 فقه2  غلامحسین تدینی ثانی  12410- 88045  1  پنج شنبه  9صبح  1401-12-25  جبرانی
               
               
               

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.